Zarządzenie Nr 10/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  16 kwietnia 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Kleszczewo sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 384.434,35 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące o 384.434,35 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 384.434,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 384.434,35 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 384.434,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 384.434,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2014r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 10/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 16 kwietnia 2014r.

 

 

Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzono środki z dotacji w poniższych pozycjach:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 284.187,35 zł na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej- rozdział 01095,

- w dziale 852 Pomoc społeczna

  a)  41.831,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa –  rozdział 85214,

  b) 1.560,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – rozdział 85216,

  c) 26.201,00 zł  na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego – rozdział 85295

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.655,00 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415.

 

Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz