Zarządzenie Nr 23/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 czerwca 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r., Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Kleszczewo sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XL/299/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą NR XLI/306/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,   Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r. oraz Uchwałą Nr XLII/308/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.    wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 1.769,00 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące o 1.769,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 1.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 1.769,00 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 1.769,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

3. W § 12  przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2014r.

 

 

                                                                                              Zastępca Wójta

 

                                                                                  mgr inż. Genowefa Przepióra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 23/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 czerwca 2014r.

 

Do planu budżetu wprowadzono zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj:

- w dziale 851 Ochrona zdrowia 807,00 zł na realizację zadania związanego  z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2001r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

- w dziale 852 Pomoc społeczna  przesunięto plan w wysokości 3.080,00 zł z rozdziału 85212 na rozdział 85213.

- w dziale 852 Pomoc społeczna  w rozdziale 85212 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dz. U. z 30 kwietnia 2014r. poz. 567 zasiłek dla opiekunów za okres od 01.07.2013r do 14.05.2014r. przysługuje wraz z odsetkami.  Dlatego wprowadzono paragraf 458 Pozostałe odsetki. Zadanie finansowane jest z środków na zadania zlecone.

W celu płynnego realizowania planu wydatków przesunięto wydatki w ramach działu.

 

Zastępca Wójta

 

                                                                                  mgr inż. Genowefa Przepióra