Zarządzenie Nr 28/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  12 sierpnia 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r., Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Kleszczewo sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XL/299/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą NR XLI/306/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,   Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLII/308/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  oraz Zarządzeniem Nr 23/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2014r. . w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  wprowadza się zmiany polegające na podziale części rezerwy ogólnej oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

- przesuwa się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- przesuwa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 2a do Uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2014r.

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 28/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 sierpnia 2014r.

 

 

W rozdziale 85415  Edukacyjna opieka wychowawcza  uzupełniono brakujące środki własne gminy w wysokości 872,00 zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

W celu płynnego realizowania planu wydatków przesunięto wydatki w ramach działu.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz