Kleszczewo, dnia 12.12.2016 r.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo

 

Wójt Gminy Kleszczewo, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kleszczewo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Konsultacje przeprowadzone będą od 20 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r. w formie:

1.     Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 09 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 6, 63-005 Kleszczewo.

2.     Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od dnia 20 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu,

3.     Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Kleszczewo w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Formularz jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1.     drogą elektroniczną na adres: urzad@kleszczewo.pl

2.     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo,

3.     bezpośrednio do Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu.

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami jest dostępny:

1.     na stronie Gminy Kleszczewo w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.kleszczewo.pl

2.     w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (pokój nr 3).