Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”).

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).

3.     Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r.  poz. 870)

4.     Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 sierpnia 2021 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo.

Skargi : składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Wnioski: składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

  • ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności,
  • lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

Petycje: składa się do organów właściwych.

Przedmiotem petycji może być:

żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb zgłaszania :

1.     Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, w formie  elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

2.     Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.

3.     Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Dane adresowe do wnoszenia skarg, wniosków i petycji

 

 

poczta tradycyjna

 

Urząd Gminy Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

 

Rada Gminy Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

 

 

e- mail

 

 

urzad@kleszczewo.pl

 

 

Skrytka ePUAP

 

 

 

/yjr1391lml/SkrytkaESP

 

 

 

Miejsce złożenia :

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

 

Wójt Gminy

w każdy poniedziałek od godz. 1400 do 1600
po wcześniejszym ustaleniu terminu

Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy

w miarę możliwości każdego dnia w czasie godzin pracy (wskazane wcześniejsze ustalenie terminu)

Przewodniczący Rady Gminy

po wcześniejszym ustaleniu terminu

Kierownicy referatów

w miarę możliwości  każdego dnia w czasie godzin pracy każdego dnia

 

 

Opłaty :
Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Termin odpowiedzi :

1.     Załatwianie skargi, wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.

2.     Załatwianie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.

3.     W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca lub wnoszący petycję zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy :

1.     Skarżący/wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi/petycji może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę/petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

2.     Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

3.     Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.