ZARZĄDZENIE Nr 47/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  26 lipca 2022 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o   stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

                 Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U.  z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Justyny Samotyi nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach, ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

 

a)    Pani Magdalena Sołtysiak - przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący

b)    Pan Andrzej Szymczak - Dyrektor  Zespołu Szkół w Tulcach

c)     Pani Barbara Tomkowiak- przedstawiciel organu sprawującego                      nadzór   pedagogiczny

d)    Pani Małgorzata Migda - ekspert

e)    Pan Zbigniew Bukowski - ekspert.

§ 2

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Karoliny Wiłkość nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach, ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

 

a)    Pani Magdalena Sołtysiak - przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący

b)    Pan Andrzej Szymczak - Dyrektor  Zespołu Szkół w Tulcach

c)     Pani Barbara Tomkowiak - przedstawiciel organu sprawującego                    

      nadzór   pedagogiczny

d)    Pani Małgorzata Migda - ekspert

e)    Pan Zbigniew Bukowski - ekspert.

§ 3

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Anny Zandeckiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie, ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

 

a)    Pani Magdalena Sołtysiak - przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący

b)    Pani Marzena Socha - Dyrektor  Zespołu Szkół w Kleszczewie

c)     Pani Olga Janyszek - przedstawiciel organu sprawującego                    

      nadzór   pedagogiczny

d)    Pani Małgorzata Giembicka - ekspert

e)    Pani Iwona Korzeniewska - ekspert.

§ 4

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Małgorzaty Nowak nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie, ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

 

a)    Pani Magdalena Sołtysiak - przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący

b)    Pani Marzena Socha - Dyrektor  Zespołu Szkół w Kleszczewie

c)     Pani Olga Janyszek - przedstawiciel organu sprawującego                    

      nadzór   pedagogiczny

d)    Pani Małgorzata Giembicka - ekspert

e)    Pani Iwona Korzeniewska – ekspert

f)     Pani Magdalena Bytniewska – przedstawiciel związku zawodowego.

§ 5

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.