Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 51/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 sierpnia 2021 r. w ten sposób, że w Rozdziale IV pod nazwą Struktura organizacyjna Urzędu w § 13 ust. 1 pkt 2e) po podpunkcie 3) dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu:

„4) stanowisko do spraw ochrony środowiska – OŚ I”.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kleszczewo.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.