WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 01.09.2023 r.

OR.6220.12.2023

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Kleszczewo    

     

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775 ze zmianami) zawiadamiam, że:

 

1. Zgodnie z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami)  oraz art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775 ze zmianami) na wniosek z dnia dnia 20.07.2023 r. (wpł. 24.07.2023 r.) uzup. pismem dnia 25.08.2023 r. (wpł. 25.08.2023 r.)

 

Inwestora: Gospodarstwo Rolne Bogumił Pawełczyk, 63-006 Krerowo 21

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

 

Rozbudowa obory o dodatkową obsadę zwierząt  do 70,00 DJP zlokalizowana
w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo, na terenie nieruchomości stanowiącej
działkę nr ewid. 138 ark. mapy 10 obręb Krerowo

 

 2. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.  

Z powyższego prawa tj. zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, Strony postępowania mogą skorzystać w pok. nr 6, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

Nin. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego następuje w celu wydania dla ww. inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

3. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami) stosownie do art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniuz prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla w/w planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

4. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2023r., poz. 775 ze zmianami) zawiadamiam, że z uwagi na konieczność oczekiwania na opinie organów współdziałających, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu dla w/w planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostanie wydane w terminie późniejszym, t.j. do 24.10.2023 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2023 r., poz. 775 ze zmianami) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

 

5. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 z e zmianami) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775 ze zmianami) §  1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§  2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wobec powyższego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej nastąpi w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej
w danej miejscowości (tzn. wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Krerowo,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczewo) oraz przez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo, pod adresem: http://bip.kleszczewo.pl/.

 

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo następuje z dniem 06.09.2023 r.

/-/

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo

Sposób podania do publicznej wiadomości:

 

Data podania do publicznej wiadomości: od ………………… do ……………………

 

Pieczęć urzędu

 

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

 

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl

w zastępstwie: Katarzyna Sznajder-Występska

tel. 6 8176 033 w. 130, e-mail: k.sznajder@kleszczewo.pl