Kleszczewo, 12 luty 2024 r.

 

Nr sprawy: PP.6722.4.2.2016/2023

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Bylin,

w rejonie drogi ekspresowej S5, gmina Kleszczewo

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/122/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Bylinie, Gowarzewie, Komornikach i Krzyżownikach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Bylin, w rejonie drogi ekspresowej S5, gmina Kleszczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.02.2024 r. do 15.03.2024 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godzinach urzędowania. Przedmiotem planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów objętych uchwałą.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.03.2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres: urzad@kleszczewo.pl), a także ustnie do protokołu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2024 r. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Kleszczewo.

 

                                     Wójt Gminy Kleszczewo

                                         (-) Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) informuje, że:

1.     Zgodnie z art. 13 RODO informuję, ze administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

2.     Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail iod@kleszczewo.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.

3.     Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.     Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

5.     Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru/ Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6.     Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

8.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.

9.     Podanie przez Panią/Para danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.