Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Dochody zwiększa się o kwotę 662 847,95 i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie 106 614 411,80 zł,

 z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie 74 719 256,60

2)    dochody majątkowe w kwocie 31 895 155,20

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 783 683,94 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 430 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 034 159,78 zł,

4)    środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 21 878 731,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 482 926,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

 

2.   Wydatki zwiększa się o 662 847,95 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie 125 664 548,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie 76 530 392,28 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie 49 134 156,59 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 768 176,95 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 430 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 379 564,00 zł.

4)    wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 21 878 731,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 676 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6.    W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2024 r.              

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 29/2024

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

 

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095 wprowadzono dotację w wysokości 642 836,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - I termin płatniczy na podstawie decyzji nr FB-I.3111.95.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego

 

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75109 zwiększono dotację o 280,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgodnie z pismami KBW w Poznaniu nr DPZ.804.80.2024 i DPZ.804.135.2024

- rozdział 75113 wprowadzono dotację w wysokości 15 294,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem KBW w Poznaniu nr DPZ.803.24.2024

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- rozdział 85203 zmniejszono plan dotacji o 776,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2024.2

- rozdział 85228 zmniejszono dotację o 1 667,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2024.7

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 wprowadzono plan dotacji w wysokości 6 880,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2024.6

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.