UCHWAŁA  Nr XLIII/238/2006

Rady Gminy w Kleszczewie

z dnia  05 września 2006r

 

 

w sprawie :       ustalenia opłat  za  korzystanie z urządzeń hali sportowej w Tulcach . 

 

                                             

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami) Rada Gminy w Kleszczewie uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Ustala się  następujące opłaty za  korzystanie z urządzeń hali sportowej w  Tulcach :

1.       Opłata za korzystanie z  płyty  głównej  hali, sprzętu do  gry w piłkę nożną, ręczną, tenisa ziemnego, badmintona, a także korzystanie z szatni, natrysków, sanitariatów oraz  z  nagłośnienia  i  tablicy świetlnej  wynosi:

a)      płyta główna wraz ze  sprzętem – od poniedziałku do piątku : 90 zł brutto  za jedną godzinę,

b)      płyta główna wraz ze sprzętem – w soboty, niedziele, święta: 110 zł brutto za jedną  godzinę,

 

§ 2

 

Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania ulg lub wprowadzania zwolnień w opłatach za korzystanie z urządzeń  hali sportowej w Tulcach.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

                                                                                               Przewodnicząca  Rady Gminy

 

                                                                                                          mgr  Ewa Lesińska