ZARZĄDZENIE  Nr  7/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  12 marca 2009 r.

 

 

w sprawie: powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  ubiegającego  się

                  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

 

                   Na podstawie  art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006r.  Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Katarzyny Kubik nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym  składzie osobowym :

 

1. Pani Monika Lis- Nożyńska       - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

2. Pan Grzegorz Stachowiak        - dyrektor  zespołu szkół

3. Pan Jerzy Melzer                    - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

4. Pani  Izabela Grabowska         - ekspert

5. Pani  Teresa Radomska           - ekspert

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 140 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.