ZARZĄDZENIE  Nr  13/09
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia  05 maja  2009 r.

 

w sprawie :  ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach posłów do  Parlamentu  Europejskiego  zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.


                     Na podstawie § 6 ust. 1,2 i 3,  § 8 ust. 1 pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.  Dz.U. Nr 19 poz. 243) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustanawiam  Pana Mariusza Homenko  - koordynatorem  gminnym odpowiedzialnym za szkolenie  operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w Gminie Kleszczewo.

 

§ 2

Ustanawiam następujących operatorów  informatycznej  obsługi obwodowych komisji wyborczych :

1.        Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie – Pani Ewa Iczakowska

2.        Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tulcach  - Pani Katarzyna Sznajder

3.        Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gowarzewie – Pani Agata Hoffmann

 

§ 3

Określam  szczegółowy zakres zadań koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,  które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaZałącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/09
Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  05 maja  2009r.

 

Zadania koordynatora gminnego.

 

Do zadań koordynatora gminnego należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora rejonowego,

2)przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji  wyborczych,

3) prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów
i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,

4) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych

definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów,

5) udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,

6) dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujących dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,

7) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

8) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi  okręgowemu,

9) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,

10) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),

11) przekazanie do koordynatora rejonowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu

podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

12) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące

czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłaszanie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek
i awarii,

c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,

d) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),

e) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów.

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/09
Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  05 maja  2009 r.

 

Zadania operatora obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

Do zadań operatora należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

2) udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej- w wyznaczonym terminie,

3) potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),

4) przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności), danych definiujących obwód, list i kandydatów, podając bieżącą wersję

oprogramowania oraz datę wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,

6) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,

7) wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę obwodowej komisji wyborczej,

8) w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

9) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

10) wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie,

11) zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych
z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,

12) przesłanie do okręgowej komisji wyborczej podpisanych licencją przez przewodniczącego danych z protokołu głosowania w obwodzie.