Zarządzenie Nr  25/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 16 czerwca  2009r.

 

 

 

w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek  budżetowych oraz zakładów budżetowych  Gminy Kleszczewo.

 

 

 

                        Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223  poz. 1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje  :

 

 

§ 1

 

Określa się maksymalne  miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Kleszczewo, będących pracownikami samorządowymi   w wysokości 6.000 zł brutto.

 

§ 2

 

Wynagrodzenia określone w  § 1 obejmuje  następujące składniki : wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz  dodatek za wieloletnią pracę.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.