ZARZĄDZENIE  Nr  28/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 lipca  2009 r.

 

 

w sprawie: powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  ubiegającego  się

                  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

 

                   Na podstawie  art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006r.  Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Joanny Koźlickiej,  nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym  składzie osobowym :

 

1. Pani Monika Lis- Nożyńska                             - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

2. Pan Grzegorz Stachowiak                              - dyrektor  zespołu szkół

3. Pan Jerzy Melzer                                           - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

                                                                          pedagogiczny

4. Pani  Sławska Ewa                                        - ekspert

5. Pani  Żebrowska Arleta Barbara                    - ekspert

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 140 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.