Zarządzenie Nr 24/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 16 czerwca 2009r.

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. Nr 50 poz. 398), zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§3

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem O 1 lipca 2009r., po podaniu go do wiadomości pracowników.

 

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 22/2009 Wójta Gminy

Kleszczewo z dnia

16 czerwca 2009r.

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY

w KLESZCZEWIE

 

 

Rozdział I

 Postanowienia wstępne

 

 

§ 1

 

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kleszczewie, zwany dalej Regulaminem określa:

 

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników,

2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny pozom wynagrodzenia zasadniczego,

3) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,

4) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.

 

§2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) pracodawcy rozumie się przez to Wójta Gminy Kleszczewo,

2) pracownikach - rozumie się przez to osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Kleszczewie,

3) wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to wynagrodzenie wynikające z indywidualnie przyznanej danemu pracownikowi w umowie o pracę stawki i kategorii miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§3

 

1. Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. W zakresie określonym w Regulaminie obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.

 

§4

 

1. Pracownikom odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy, przysługują bądź mogą przysługiwać składniki wynagrodzenia określone w Regulaminie oraz składniki wynagrodzenia przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz w ustawie z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. Nr 160 poz. 1080 ze zmianami).

2. Pracownikom przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia, przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy.

 

 

Rozdział II

Wymagania kwalifikacyjne pracowników

 

§5

 

W zakresie wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Kleszczewie obowiązują wymagania ustalone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

Rozdział III

Wynagrodzenie zasadnicze

 

§6

 

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynika z przyznanej mu przez pracodawcę kategorii zaszeregowania zasadniczego.

2. Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego jest określona w kwoty wynagrodzenia załączniku nr l do Regulaminu.

3. Wykaz stanowisk pracowniczych wraz z kategoriami zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Rozdział IV

Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego

 

§7

 

1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Wykaz osób, o których mowa w ust. l określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Rozdział V

Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego

 

§8

 

1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2. Postanowienia ust. l stosuje się również do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.

3. Dodatek specjalny przyznaje Pracodawca na czas określony, a w indywidualnych przypadkach - na czas nieokreślony.

4. Dodatek specjalny przyznaje się w wysokości nie przekraczającej:

a) 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika,

b) 60% wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku pracownika, który nie posiada dodatku funkcyjnego.

5. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego me stosuje SIę do pracowników zatrudnionych na stanowisku obsługi

 

Rozdział VI

Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania premii

 

§9

 

1. Pracownikom obsługi przysługuje miesięczna premia w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych przysługuje od dnia 01.09.2009r. premia w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. W marę posiadanych środków na wynagrodzenia premia dla pracowników, o których mowa w ust. 2 może zostać zwiększona do 15% wynagrodzenia zasadniczego.

4. Przepisy dotyczące preml1 me mają zastosowania do stanowiska Zastępcy Wójta, Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy.

5. Decyzję o przyznaniu premii w określonej wysokości, pozbawieniu lub zmniejszeniu premii indywidualnej podejmuje Wójt.

6. Premia wypłacana jest z dołu, w okresach miesięcznych, w terminie wypłaty wynagrodzeń.

7. Premię otrzymują pracownicy, którzy właściwie wywiązują się z powierzonych im zadań, a w szczególności :

a) starannie i terminowo wykonują obowiązki wynikające z zakresu ich czynności i potrzeb pracodawcy,

b) przestrzegają ustalonego czasu pracy,

c) przestrzegaj ą regulaminu pracy,

d) przestrzegają obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

e) wykorzystują czas pracy dla realizacji zadań,

f) wykazują inicjatywę i aktywny stosunek do wykonywanej pracy,

g) dbają o mienie zakładu pracy oraz wszelkie urządzenia, sprzęt materiały stanowiące wyposażenie stanowiska pracy.

8. Premia może ulec obniżeniu lub pracownik może stracić prawo do premii w przypadku:

a) niewłaściwego wykonywania zadań określonych w ust. 7,

b) samowolnego opuszczenia stanowiska pracy,

c) stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności, które wystąpiły z bezpośredniej winy odpowiedzialnego pracownika,

d) odmówienia wykonania polecenia służbowego,

e) ukarania karą upomnienia lub nagany,

f) spowodowania szkody w mieniu zakładu pracy,

g) rozwiązania umowy z winy pracownika.

9. Premia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie za każdy dzień pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.

 

Rozdział VII

Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania nagród

 

§ 10

 

1. Pracownikowi, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki, przejawia inicjatywę w pracy oraz przyczynia się do podnoszenia jakości zadań wykonywanych przez Urząd Gminy może być przyznana nagroda pieniężna z funduszu nagród.

2. Postanowienia ust. l stosuje się również do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.

3. Nagroda pieniężna ma charakter indywidualny, uznaniowy i jest przyznawana przez Wójta.

4. Nagrody mogą być przyznawane i wypłacane pracownikom w ciągu całego roku.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§11

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223 poz. 1458), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 80 poz. 398).

2. Wszelkie zmiany regulaminu następują w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminy wynagradzania

pracowników Urzędu Gminy

w Kleszczewie

 

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

 

Kategoria

zaszeregowania

Minimalne wynagrodzenie

zasadnicze (w zł)

Maksymalne wynagrodzenie

zasadnicze (w zł)

I

1100

1250

 

II

1120

1300

 

III

1140

1400

 

IV

1160

1600

 

V

1180

1700

 

VI

1200

1800

 

VII

1250

1900

 

VIII

1300

2000

 

IX

1350

2200

 

X

1400

2400

 

XI

1450

2600

 

XII

1500

2800

 

XIII

1600

3000

 

XIV

1700

3200

 

XV

1800

3400

 

XVI

1900

3700

 

XVII

2000

4000

 

XVIII

2200

4600

 

XIX

2400

5200

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu wynagradzania

pracowników Urzędu Gminy

w Kleszczewie

 

 

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

 

Stawka dodatku

funkcyjnego

 

Procent minimalnego wynagrodzenia

zasadniczego

 

Kwota dodatku

funkcyjnego (w zł)

 

1

 

do 40

do 440

2

 

do 60

do 660

3

 

do 80

do 880

4

 

do 100

do 1100

5

 

do 120

do 1320

6

 

do 140

do 1540

7

 

do 160

do 1760

 

 

Załącznik Nr 3

do Regulaminu wynagradzania

pracowników Urzędu Gminy

w Kleszczewie

 

Lp.

Stanowisko

Minimalny

poziom

wynagrodzenia

zasadniczego

Maksymalny

poziom

wynagrodzenia

zasadniczego

Stawka

dodatku

funkcyjnego

Kierownicze stanowisko urzędnicze

 

1.

Sekretarz gminy

 

XVII

XIX

7

2.

Kierownik Urzędu Stanu

Cywilnego

 

XVI

XVIII

6

3.

Kierownik referatu

 

XIII

XVIII

6

Stanowiska urzędnicze

 

4.

Inspektor

XII

 

XVI

-

5.

Starszy specjalista

 

XI

XV

-

6.

Podinspektor

 

X

XIV

-

7.

Specjalista

 

X

XIII

-

8.

Referent

 

IX

XI

-

9.

Młodszy referent

VIII

X

-

Stanowiska obsługi

 

10.

Sprzątaczka

III

IV

-