Zarządzenie Nr 16/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 05.04.2011r

 

w sprawie: zmiana planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z Uchwałą Nr VI/45/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 7/2011Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r. zwiększa się plan finansowy o  10.227 zł.

 

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  na 2011r. w kwotach:

1.    Dochody                                                                                       1.330.187 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.319.060 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do Zarządzenia)

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                900 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 1do Zarządzenia)   

            - Głównego Urzędu Statystycznego                                                   10.227 zł                    

              (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia)

2.   Wydatki po zmianie wynoszą                                                            1.330.187 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.319.060 zł

               (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do Zarządzenia)

            -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                 900 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia)  

            - Głównego Urzędu Statystycznego                                                   10.227 zł                   

              (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia)

               

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

                                                                                  Załącznik Nr 3

                                                                                  do Zarządzenia Nr 16/2011

                                                                                  Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                  z dnia 05.04.2011r.

 

 

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

(Główny Urząd Statystyczny)

 

 

Dochody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Roz dział

Paragraf

Treść

Plan

Zmiana

Plan po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

10 227,00

10 227,00

 

75056

 

Spis powszechny i inne

0,00 

10 227,00

10 227,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

0,00 

10 227,00

10 227,00

        

 

 

 

 

          Wydatki

 

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

10 227,00

10.227,00

 

75056

 

Spis powszechny i inne

0,00 

10 227,00

10 227,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

8 020,00

8 020,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 211,00

1 211,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

196,00

196,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

100,00

100,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

100,00

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

200,00

200,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0,00

200,00

200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz