O Ś W I A D C Z E N I E

RADY  GMINY  KLESZCZEWO

z dnia 25 maja  2011r.

 

 

w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia  deficytu sektora  finansów publicznych w najbliższych latach.

 

 

Rada Gminy działając na podstawie § 24 ust.2 pkt. 3  i § 55 ust 1 statutu – uchwała nr VI/35/2003 Rady Gminy z dni 5 marca 2003r., oświadcza co następuje:

 

W trosce o rozwój sektora finansów publicznych z dużym zaniepokojeniem obserwujemy podejmowane w ostatnim czasie przez resort finansów publicznych działania zmierzające do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych na najbliższe lata.

Wcześniejsze decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony spowodowały zwiększenie wysiłku inwestycyjnego gmin, miast, powiatów i województw, a z drugiej strony  wiązały się ze wzrostem korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków zwrotnych do finansowania inwestycji. Planowany zamiar zredukowania w najbliższych latach deficytu sektora finansów publicznych, w tym budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie może nastąpić głównie naszym kosztem. Sytuacja taka spowoduje na pewno zmniejszenia wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym również pogorszenie efektywności wykorzystania środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wiązać się to będzie z pewnością z zahamowaniem tempa rozwoju gmin, powiatów i rozwoju Polski. Możliwe będą także inne negatywne skutki ekonomiczne i prawne tego rodzaju działań.

Nie zgadzamy się z takimi działaniami i całkowicie odrzucamy propozycję, by ograniczyć deficyt jednostek samorządu terytorialnego w relacji do planowanych dochodów i to w tak niekorzystnych dla tych jednostek proporcjach. Nie godzimy się na zahamowanie rozwoju gmin i Polski. Uważamy, że należy szukać rezerw w nieracjonalnych wydatkach sektora, a nie w ograniczaniu deficytu jednostek samorządowych.

Uchwalone w roku 2007 zmiany w podatku PIT, spowodowały spadek dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego bez jakichkolwiek rekompensat, a tym samym spowodowały konieczność ratowania się przez te podmioty zwiększaniem deficytu budżetowego, aby należycie wywiązać się z zadań wynikających ze sformułowanego przez rząd planu wydatkowania środków UE i zapewnienia ich niezbędnego współfinansowania.

W tym też zakresie, w całej rozciągłości solidaryzujemy się ze Stanowiskiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie stanu finansów miast na tle całego sektora finansów publicznych, podjętym w dniu 1 kwietnia 2011r. w Poznaniu.

Oczekujemy, że rząd podejmie w tym zakresie stosowne działania w ścisłej współpracy z jednostkami i organizacjami samorządowymi reprezentowanymi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                              Henryk Lesiński