Zarządzenie Nr  40/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25  lipca 2011r.

 

w sprawie: zmiana planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z Zarządzeniem Nr 33/2011r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 7/2011Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r. zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05.04.2011r. w sprawie zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.oraz  Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. zwiększa się plan finansowy o  13.870 zł.

 

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  na 2011r. w kwotach:

1.    Dochody                                                               1.484.715.845 zł

            w tym wg decyzji:

 

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.459.718 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do niniejszego Zarządzenia)

 

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                        900 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 1do Zarządzenia)   

 

            - Głównego Urzędu Statystycznego                                                              24.097 zł                   

              (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, który  to załącznik    

               zastępuje treść załącznika Nr 3 do  Zarządzenia)

 

2.   Wydatki po zmianie wynoszą                                   1.484.715 zł

            w tym wg decyzji:

 

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.459.718 zł

               (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia)

 

            -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                       900 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia) 

 

            - Głównego Urzędu Statystycznego                                                              24.097 zł                   

               (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, który  to załącznik   

               zastępuje treść załącznika Nr 3 do  Zarządzenia)

               

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

  

                                                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 40

                                                                                                          Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                                          z dnia 25 lipca 2011r.

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2011r.

(Zmiana załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2011r z dnia 05.04.2011r.)

Dochody

750

 

Administracja publiczna

Plan

Zmiana

Plan po zmianie

75056

 

Spis powszechny i inne

10 227,00

13 870,00

24 097,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 227,00

13 870,00

24 097,00

 

Wydatki

750

 

Administracja publiczna

Plan

Zmiana

Plan po zmianie

75056

 

Spis powszechny i inne

10 227,00

13 870,00

24 097,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 020,00

0,00

8 020,00

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

11 790,00

11 790,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 211,00

1 790,00

3 001,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

196,00

290,00

486,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

0,00

100,00

 

4260

Zakup energii

100,00

0,00

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

0,00

200,00

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

200,00

0,00

200,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

0,00

200,00

 

 

                                                                                             Wójt Gminy

 

 

                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz