ZARZĄDZENIE  Nr  43/2011 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  10 sierpnia  2011 r.

 

 

w sprawie :   powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 19 i art. 21  ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223  poz. 1655 ze zmianami) zarządzam co następuje: 

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego”,  w  następującym składzie:

Przewodnicząca:    Barbara Błoch

Członkowie:            Anna Jaszczyńska

                 Mirosława Nowak

                 Agata Kaczmarek

 

§ 2

1. Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji  należy w szczególności:

1)     ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)     badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)     wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)     wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokółów postępowania odpowiada  Agata Kaczmarek.

 

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)     wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

           odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

2)     informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu  okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.