ZARZĄDZENIE  Nr  44/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  16 sierpnia 2011 r.

 

 

w sprawie :   powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o     

                     udzielenie zamówienia publicznego.

 

                      

                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 19 i art. 21  ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223  poz. 1655 ze zmianami), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - „Przebudowa drogi gminnej o długości

w  następującym składzie:

Przewodnicząca:      Barbara Błoch

Sekretarz :             Anna Jaszczyńska

Członkowie             Ewa Olczak

                 Mariusz Siwczak

 

§ 2

1. Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji  należy w szczególności:

1) ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2) badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3) wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)  wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokółów postępowania odpowiada  Anna Jaszczyńska.

 

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1) wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie, odebranie

          oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

2) informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą

         komisji oraz istnieniu  okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału   

         w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.