ZARZĄDZENIE  Nr  49/2011
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia  19 września 2011 r.

 

 

w sprawie:  ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października  2011 r.

 


                     Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  27 czerwca 2011r. w sprawie warunków i  sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu  przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r. (M.P. Nr  63 poz. 601) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustanawiam  Pana Mariusza Homenko  - koordynatorem  gminnym odpowiedzialnym za szkolenie  operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w Gminie Kleszczewo.

§ 2

Ustanawiam następujących operatorów  informatycznej  obsługi obwodowych komisji wyborczych :

1.     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie – Pani Ewa Iczakowska

2.     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tulcach  - Pani  Katarzyna Sznajder-Występska

3.     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gowarzewie – Pani Agata Kaczmarek.

 

§ 3

Określam  szczegółowy zakres zadań koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,  które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

                                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2011

Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 19 września  2011r.

 

 

Zadania koordynatora gminnego

 

1)    udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,

2)    nadzór nad wprowadzaniem i aktualizacją w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic oraz liczby uprawnionych do głosowania przez osoby realizujące zadanie ciągłe obsługi rejestru wyborców,

3)    nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacją składów komisji przez osoby realizujące zadanie ciągłe obsługi rejestru wyborców,

4)    prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,

5)    przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

6)    prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów,

7)    przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł do pobrania licencji,

8)    dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników), także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 14,

9)    przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

10)  udzielenie wsparcia pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej upoważnionemu do badania zgodności arytmetycznej wyników głosowania w zakresie przygotowania i obsługi stanowiska do sprawdzania poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach, w których nie stosowano wsparcia informatycznego oraz wysyłania danych o wynikach głosowania w obwodzie z obwodów, w których niemożliwe było dokonanie transmisji,

11)  wprowadzanie do systemu informatycznego danych osób uprawnionych do głosowania i o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania,

12)  zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,

13)  w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,

14)  udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),

15)  przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

16)  prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:

a)   przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,

b)   zgłoszenie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek i awarii,

c)   przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,

d)   przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych oraz przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,

e)   przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów.


                                                                       Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2011

Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 19 września  2011r.

 

Zadania operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej

 

1)    udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

2)    udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej,

3)    potwierdzenie odbioru loginu i hasła służących do pobrania licencji operatora (na czas testów oraz dla obsługi wyborów),

4)    przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,

5)    potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku takiej konieczności) danych definiujących obwód i kandydatów, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,

6)    ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,

7)    wprowadzenie danych z projektu protokołu głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,

8)    w przypadku wystąpienia błędów ? wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

9)    w przypadku wystąpienia ostrzeżeń ? wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

10)  sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

11)  wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektu protokołu głosowania w obwodzie,

12)  zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencją przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku oraz dołączenie go do dokumentów przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej,

13)  przesłanie do okręgowej komisji wyborczej podpisanych licencją przez przewodniczącego danych z protokołu głosowania w obwodzie.