Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy Kleszczewo

na 30.06.2011r.

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2011r. wg Uchwały Nr IV/18/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

po stronie dochodów 

25.429.534 zł

po stronie wydatków

24.807.352 zł

                                Nadwyżka budżetu               622.182 zł

 

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

Dochody

 

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

 

Lp

 

Źródło wpływu

 

Plan

 

Wykonanie

   % wykona-nia planu

     Struktura % wykonania

1.

Subwencje

5.760.034,00

3.497.508,00

60,72

34,97

2.

Dotacje  na zadania zlecone    par.  2010

 

1.470.845,00

 

804.005,04

 

54,66

8,04

3.

Dotacje na zadania własne par.  2030

 

147.694,00

 

108.528,00

 

73,48

1,08

4.

Dotacje  i środki z innych źródeł    

par. 2007, 2009, 2310,

 

 

143.374,00

 

 

86.886,48

 

 

60,60

0,87

Dotacje  i środki z innych źródeł    

par. 2708,  6288, 6298, 6330, 6630. 

5.549.187,00

196.339,09

0,35

1,96

5.

Pozostałe dochody

12.358.400,00

5.309.097,23

42,96

53,08

 

Razem

25.429.534,00

10.002.363,84

39,33

100,00

 

w tym:

- dochody bieżące

 

16.740.442,00

 

9.694.756,16

 

57,91

 

96,92

 

- dochody majątkowe

8.689.092,00

307.607,68

3,54

3,08

 

 Dochody bieżące

Wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi są dochodami bieżącymi. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowi 57,91%.  Zwracam uwagę, że do wykonania dochodów na dzień 30.06.2011r. wliczana jest również subwencja oświatowa przekazana przez Ministra Finansów w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec. Znaczna część dochodów bieżących wpływa do budżetu sukcesywnie co miesiąc lub w określonych przepisami terminach. Niektóre dotacje przekazywane są na konkretny cel i zadanie realizowane w krótkim okresie czasu dlatego wykonanie może wtedy wynosić 100 % np. dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Część planu nie została zrealizowana na zadawalającym poziomie w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 600 zł za obwody łowieckie, dochody wpływają w IV kw.

- w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

 a) za wieczyste użytkowanie gruntów plan nie został zrealizowany ze względu na zaległości, które wynoszą 25.399,29 zł. Na zaległości wystawione zostały wezwania do zapłaty.

 b) za wynajem lokali i mieszkań zaległości wymagalne wynoszą 35.069,99 zł dotyczą 6 osób. Na zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty. Jednej osobie ze względu na zadłużenie wypowiedziano umowę najmu lokalu użytkowego.

- w rozdziale 75023 dochody dotyczą głównie wpłat za kserowanie dokumentów. Wykonanie planu wynosi 40,26%. Trudno przewidzieć jak dochód ten ukształtuje się do końca roku.

- w rozdziale 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek przekazywany i ściągany przez Urząd Skarbowy. Należności wymagalne stanowią kwotę 17.287,34 zł

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  w tym:

 a) w podatek od spadków i darowizn plan zrealizowano na poziomie 27,96%. Z przekazanej kwoty podatku 1.398,00 zł nadpłata stanowi 1.374,60 zł. Poziom realizacji planu za I półrocze nie przesądza o wykonaniu tej pozycji na koniec roku.

 b) z opłaty targowej plan, w dochodach planowana jest kwota 1.500 zł  z tego zrealizowano 31,33%. W przypadku niskiego kształtowania się poziomu realizacji planu w II półroczu plan zostanie skorygowany.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z opłaty skarbowej wykonanie planu wynosi 43,40%. W razie potrzeby plan zostanie skorygowany.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 42,79%. Dochód w tej pozycji jest bardzo ważną pozycją całego budżetu. Środki do planu szacuje i środki przekazuje Minister Finansów. W analogicznym okresie 2010r. wykonanie budżetu wynosiło 41,30%.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie planu wynosi 39,64%. Do planu budżetu pozycja przyjęta została w wysokości tak jak w 2010r. W roku 2010 za I półrocze wykonanie wyniosło 51,10%. Na podstawie dalszego  kształtowania się dochodu  budżetu z tej pozycji zostanie podjęta decyzja o korekcie planu.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w pozostałych odsetkach wykonanie wynosi 39,67%. W II półroczu plan zostanie skorygowany,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w pozostałych odsetkach na plan 150 zł wykonanie wynosi 38,52 zł. W sytuacji gdy użytkownicy lokali użytkowych terminowo będą realizować należności za zużyty gaz i energię elektryczną plan zostanie skorygowany.

 

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

 

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

121.099,75

168.655,00

40,00

2.757,70

- rolny

16.091,52

0,00

3,00

6,70

- od środków     

   transportowych

54.541,09

10.982,50

0,00

0,00

- z odsetek

0,00

0,00

0,00

901,00

Razem

191.732,36

179.637,50

43,00

3.665,40

 

Zwolnienia w kwocie 179.637,50 zł dotyczą majątku Gminy.

 

 

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego, Prezesa Głównego Urzędu Skarbowego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Roz-dział

Plan

Wykonanie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

 

01095

 

140.658

 

140.657,04

 

100,00

na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

75011

44.600

22.293,00

49,98

na zadania z zakresu administracji rządowej  

głównie USC, ewidencja ludności

75056

10.227

10.227,00

100,00

na przeprowadzenie spisu narodowego powszechnego ludności i mieszkań

75101

900

450,00

50,00

 na prowadzenie rejestru wyborców

85212

1.272.410

629.102,00

49,44

na wypłatę świadczeń rodzinnych

85213

2.050

1.276,00

62,24

na składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

 

1.470.845

804.005,04

54,66

Razem

 

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji.

 

Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale   852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

85213

2.090

887,00

42,44

dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

85214

48.724

37.247,00

76,44

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

85216

20.685

9.846,00

47,60

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85219

28.844

16.447,00

57,02

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

23.450

20.200,00

86,14

dożywianie uczniów w szkole

85415

23.901

23.901,00

100,00

pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

 

147.694

108.528,00

73,48

Razem

 

Środki z dotacji przekazywane są do budżetu gminy sukcesywnie co miesiąc. Zadania realizowane są terminowo.

 

Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2007, 2009, 2310, 2708)

Roz-

dział

Plan

Wykona-nie

Cel dotacji

80104

105.000

61.886,48

dotacje celowe  z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn  i Komorniki na dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy. Środki po przekazaniu przez gminę informacji przekazywane są co miesiąc.

85395

36.444

0,00

dotacja rozwojowa ze środków  Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – „Nie bój się nie lękaj – wypłyń na głębię”. Środki przekazane w miesiącu lipcu.

85395

1.930

0,00

dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj  – wypłyń na głębię. Środki przekazane w miesiącu lipcu.

90095

25.000,00

Refundacja wydatków ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Markowicach. Środki przekazane jako refundacja kosztów wykonanego zadania.

 

143.374

86.886,48

Razem

 

 

 

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty plan 8.689.092,00 zł wykonanie 307.607,68 zł  w tym:

 

1. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 6288, 6330, 6630 i 6298)

Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Środki z PROW przekazywane są po zapłaceniu wszystkich zobowiązań i rozliczeniu zadań. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Na zadania realizowane z WRPO mamy możliwość otrzymanie zaliczki do 80% wartości dofinansowania. Pozostałe 20% otrzymuje się po uregulowaniu wszystkich nakładów i rozliczeniu całego zadania.

Roz- dział

Plan

Wykona- nie

Cel dotacji

60016

132.500

na podstawie zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na budowę drogi w Markowicach. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania.

80101

115.450

na  realizację projektu Radosna Szkoła. 50% środków otrzymamy od Wojewody w terminie 14 dni od dnia przekazania środków z Ministerstwa a pozostało 50% po rozliczeniu zadania.

90004

713.237

196.339,09

Środki  Unii Europejskiej – Program WRPO na zadanie „Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych” (zgodnie z umową zakończenie projektu wyznaczono do 31.12.2011r.)

90017

4.000.000

 

Środki Unii Europejskiej – Program PROW. Zadanie budowa ciśnieniowej sieci  kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.

92195

588.000

 

Środki Unii Europejskiej - Program PROW na przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

 

5.549.187

196.339,09

razem

 

2. Pozostałe dochody majątkowe

Sprzedaży mienia Gmina może dokonać po wycenie majątku i  ogłoszeniu przetargu. W I półroczu została sprzedana działka o powierzchni 864 m w Krerowie.

W dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do sprzedaży zaplanowanych gruntów.

 

Rozdział

Plan

Wykonanie

Źródło dochodów

70005

3.072.636

44.000,00

sprzedaż mienia

75814

67.269

67.268,59

nie zrealizowane do dnia  30.06.2011r. wydatków niewygasających.

 

3.139.905

111.268,59

razem

 

Stan należności budżetu:

Jednostka                                          należności ogółem         w tym należności wymagalne

Urząd Gminy                          1.629.981,90                            263.841,15

Ośrodek Pomocy Społecznej       188.221,78                            188.221,78

Zespół Szkół Kleszczewo                            2.444,60                                2.444,60

Zespół Szkół Tulce                                     1.969,40                               1.969,40

Razem            Rb-27S             1.822.617,68                            456.476,93

Zakład Komunalny Rb-N                        382.158,55                            199.511,09

Ogółem                                              2.204.776,23                            655.988,02

W Urzędzie Gminy należności wymagalne dotyczą:

- w dziale 600 odsetek  naliczonych 24,05 zł oraz wpłat z darowizna na podstawie zawartych porozumień 2.250,90 zł,

- w dziale 700 wpłat za wieczyste użytkowanie 25.399,29 zł, za wynajem lokali i mieszkań 35.069,99 zł oraz za naliczone odsetki 3.788,19 zł,

- w rozdziale 75601  17.287,34 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75615  (osoby prawne)  21.540,43 zł podatku od nieruchomości, 78,00 zł podatku rolnego, 115,00 zł podatku od środków transportowych, 80,00 zł podatku od czynności cywilnioprawnych, 6.915,60 zł zapis hipoteczny dotyczący podatku od nieruchomości,

- w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) 85.477,75 zł podatku od nieruchomości, 20.067,90 zł podatku rolnego, 1,00 zł podatku leśnego, 5.878,00 zł  podatku od środków transportowych, 3.481,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,

- w rozdziale 75618   33.843,17 zł w tym 6.672,60 zł za zajęcie pasa drogowego i 27.170,57 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu odsetek naliczonych 1.556,05 zł,

- w rozdziale 90095  971,82 zł za zużyty gaz i energię elektryczną użytkowników lokali oraz naliczone odsetki 15,67 zł. 

Na wszystkie należności wymagalne wystawiane są wezwania do zapłaty lub upomnienia i naliczane odsetki. Jednej osobie ze względu na zaległości za wynajmowany lokal użytkowy wysłano pismo informujące o rozwiązaniu umowy. Na zaległości podatkowe za I półrocze wysłano 639 upomnień. Ściągnięte odsetki w poszczególnych rozdziałach dochodów budżetowych wykazane są w części tabelarycznej dochodów w paragrafie 0910 i 0920.

 

W Ośrodku pomocy Społecznej należności dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym. Dłużnicy alimentacyjni otrzymują decyzję o wysokości należnej spłaty. W I półroczu jedna osoba spłaciła zobowiązanie dobrowolnie pozostałe kwoty ściąga Komornik Sądowy.

 

W Zespole Szkół Kleszczewo i Zespole Szkół w Tulcach zaległości występują w rozdziale 80104 Przedszkola z tytułu opłat rodziców za przedszkole oraz naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty. Na zaległości przekazywane są wezwania do zapłaty.

 

Należności wymagalne Zakładu Komunalnego dotyczą głównie opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Wydano 23 zawiadomienia o odcięciu od sieci wodociągowej. Część z tych odbiorców wystąpiło o rozłożenie zaległości na raty. Sprawy pozostałych odbiorców uchylających się od zapłaty przekazywane są sukcesywnie Radcy Prawnemu celem egzekwowania należności drogą sądową.

 

Wydatki

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.06.2011r. realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

 

1. Wydatki bieżące  plan 15.879.220   wykonanie 7.761.263,00 tj. 48,88% planu. Wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu roku. W celu płynnego realizowania wydatków Wójt przesuwa plan wydatków w ramach działów.  W I półroczu nie było zakłóceń w terminowym realizowaniu wydatków przez jednostki budżetowe oraz Zakład budżetowy.

    

Stosunkowo niskie wykonanie występuje:

 

-  w dziale 600 Transport i łączność  w II półroczu realizowana będzie umowa dotycząca profilowania dróg.

- w dziale 630 Turystyka  wydatki w znacznej części realizowane są w okresie wakacji szkolnych,

-   w dziale 700 zaplanowane wydatki realizowane  będą w II półroczu 2011r.,

- w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71004 zrealizowano pierwszą ratę płatności za zmianę studium i planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki wydatkowane będą w głównej części po przyjęciu herbu Gminy,

-  w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stosunkowo niskie wykonanie z zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe wysokości 45.200 zł,

-  w dziale 757 Obsługa długu publicznego w miesiącu sierpniu zaciągnięty zostanie kolejny kredyt i wzrosną koszty obsługi długu,

-  w dziale 851 Ochrona zdrowia środki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii kierowane są w okresie wakacji,

-  w dziale 853 w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczące Kapitału Ludzkiego realizowane będą po przekazaniu środków z dotacji,

-  w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska część zadań związanych z utrzymaniem porządku realizowanych  będzie  z Funduszu sołeckiego - planuje się wykonać w okresie jesieni nasadzenia zieleni, w miesiącu lipcu przekazano do Starostwa 15.000 zł na utylizację azbestu.

 

     Szczegółowe wykonanie  wydatków  ujęte jest w części tabelarycznej.

 

 

    W wydatkach bieżących wykonanie w poniższych pozycjach przedstawia się następująco:

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   plan 6.497.507,00 zł, wykonanie 3.241.182,73 zł tj. 49,88% oraz  Programu Kapitał Ludzki rozdział 85395 plan 25.486 zł, wykonanie 0,00 zł. W wynagrodzeniach została wypłacona z terminem do 31 marca nagroda roczna za 2010r., oraz wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli  z terminem płatności do 31 stycznia. Należy dodać, że od miesiąca września nauczyciele otrzymają podwyżkę wynagrodzeń o 7%. W rozdziale 80195 wykonanie jest stosunkowo niskie, gdyż jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym.  Zobowiązania stanowią kwotę 28.663,07 zł w tym w oświacie zobowiązania dotyczą wynagrodzeń nauczycieli za godziny ponadwymiarowe za czerwiec 2011r., w pozostałych pozycjach zobowiązanie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2011r.

 

 

b) dotacje na zadania bieżące plan 2.917.685,00 zł wykonanie 1.609.426,20 zł tj. 55,16% planu.

 

 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Plan

Wykonanie

 

600

 

60004

Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Dotacja przekazywana jest w kwartalnych ratach.

 

51.060,00

 

24.386,67

750

75023

Miasto Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Zapłacono ostatnią ratę.

1 550,00

 

1.550,00

801

80104

Gmina Swarzędz za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach w zależności od ilości dzieci w przedszkolu.

30 000,00

25.243,20

801

80104

Miasto Poznań za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach w zależności od ilości dzieci w przedszkolu.

60 000,00

34.384,32

801

80105

Miasto Poznań za pobyt dziecka w specjalnym przedszkolu publicznym. W I półroczu nie było potrzeby  przekazywania dotacji.

22 000,00

0,00

900

90017

Zakład Komunalny w Kleszczewie -dofinansowanie usług. Dotacja przekazywana w zależności od potrzeb Zakładu Komunalnego na komunikację autobusową i odbiór ścieków.

800 800,00 

431.200,00

900

90095

Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest. Po podpisaniu umowy środki przekazano w  miesiącu lipcu.

15 000,00

0,00

921

92114

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie. Dotacja przekazywana w miesięcznych ratach. W miesiącu czerwcu przekazano środki na miesiąc lipiec.

 

687.099,00

422.830,00

921

92116

144 887,00

89.160,00

 

 

Razem

1.812.396,00

1.028.754,19

 

 

Stopień realizacji wydatków w rozdziale 80104 wskazuje, że będzie wymagana w najbliższym czasie korekta planu.

Dzieci z naszej Gminy uczęszczają do przedszkoli w Poznaniu i Swarzędzu. Do Poznania uczęszczało 12 dzieci. Ilość dzieci uczęszczających do Swarzędza wzrastała co miesiąc z 5 dzieci w styczniu do 10 dzieci w maju i czerwcu.

 

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Plan

Wykonanie

801

80101

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej

540.000,00

272.078,69

801

80104

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego

456.500,00

247.293,28

801 

80104

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego

67.740,00

31.448,04

801

80195

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie- organizacja czasu wolnego dla dzieci w wieku od 3 – 5 lat. Przekazana I transz dotacji.

9 984,00

5.000,00

926

92695

Dotacji  na zadanie z zakresu sportu masowego. Przekazano na podstawie umowy pierwszą rata dotacji dla Klubu „Clescevia”.

31.065,00

24.852,00

 

 

Razem

1.105.289,00

580.672,01

 

 W rozdziale 80104  w najbliższym czasie zostanie skorygowany plan dotacje dla przedszkolna niepublicznego. Wydatki przewyższają 50% planu. Wpływ na wysoki wskaźnik ma zwiększenie liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Bajkowa Kraina w Tulcach. 

 

2. Wydatki majątkowe

Z budżetu Gminy zaplanowano następujące dotacje:

Dla jednostek  sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Plan

Wykonanie

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Swarzędz Środa w miejscowości Kleszczewo

1 244 490,00

0,00

900

90017

Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

3.160.350,00

365.553,97

 

 

Razem

4.404.840,00

365.553,97

 

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z planowanymi do przekazania dotacjami przedstawia poniższe zestawienie:

Roz- dział

Określenie inwestycji

Plan

Wykonanie 30.06.2011r.

01010

Projekt kanalizacji deszczowej na nowym osiedlu w Gowarzewie. W dniu 18.04.2011r podpisano umowę o wykonanie projektu. Termin realizacji do 31.12.2011r.

26 140,00

 

60014

Przebudowa drogi powiatowej.  Podpisano porozumienie w dniu 12.05.2011r. Środki przekazać należy do 31.08.2011r.

1 244 490,00

 

60016

Budowa ulic w Tulcach

200 000,00

 

60016

Drogi na nowych terenach inwestycyjnych. Wykonano projekt zjazdu z drogi gminnej na wojewódzką w Krzyżownikach

208 770,00

2 583,00

60016

Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach fundusz sołecki

5 970,00

 

60016

Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki

4 000,00

 

60016

Projekt budowy ulic na nowym osiedlu w Gowarzewie. W dniu 18.04.2011r podpisano umowę o wykonanie projektu. Termin realizacji do 31.12.2011r.

26 330,00

 

60016

Chodnik i pętla autobusowa w Kleszczewie. Wykonano projekt chodnika.

161 400,00

4 812,99

60016

Budowa drogi w Markowicach.  Zadanie współfinansowane przez Marszałka Województwa w wysokości 132.500 zł.  Przygotowane są materiały do ogłoszenia przetargu.

332 500,00

 

70005

Wykup gruntów. Środki zaplanowano  głównie na wykup gruntów pod przepompownię ścieków  w Tulcach i studzienki  sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Poklatkach.. Na najbliższej Sesji Radni otrzymają projekt Uchwały dotyczącej wykupu.

52 500,00

1 397,98

71095

Zagospodarowanie terenu  centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy. Współfinansowane z PROW

262 500,00

 

75023

Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania w Urzędzie Gminy

20 000,00

6 144,50

75412

Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Gowarzewo fundusz sołecki Gowarzewo

6 300,00

6 300,00

75412

Zakup pompy szlamowej dla OSP Kleszczewo - fundusz sołecki Kleszczewo 1.000 zł, Nagradowice 1.000 zł, Poklatki 400 zł. Zimin 1.000 zł, własne Gminy

5 478,00

5 478,00

80101

Ogrodzenie szkoły  w Tulcach. Wykonano część zadania. Zakończenie uzależnione jest od wyrównania terenu  po dostarczenia ziemi z budowanej drogi S-5

20 000,00

8 654,77

80101

Budowa placu zabaw w Tulcach (Radosna Szkoła) W dniu 26.07.2011r. podpisano umowę o wykonanie zadania.  Termin wykonania do 31.08.2011r.

240 950,00

4 920,00

90004

Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia wg podpisanego aneksu z wykonawcą wyznaczono na dzień 31.08.2011r. Zadanie współfinansowane z WRPO

1 278 121,00

488 901,94

90017

Budowa ciśnieniowej sieci  kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo,  Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki. Zadanie w końcowym stadium wykonania. Planowany termin wykonania do 30.09.2011r.  Zadanie współfinansowane z PROW.

2 887 350,00

295 553,97

Roz- dział

Określenie inwestycji

Plan

Wykonanie 30.06.2011r.

90017

Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach

147 000,00

60 000,00

90017

Przebudowa złoża filtracyjnego stacji wodociągowej w Kleszczewie

28 000,00

10 000,00

90017

Zakup obudowy studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Nagradowicach

15 000,00

 

90017

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie

75 000,00

 

90017

Zakup programu dla komunikacji autobusowej do odczytu wykresów z urządzenia Tachograf

8 000,00

 

92195

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury.  Na wykonanie zadania podpisano umowę w dniu 04.07.2011r. Zadanie w trakcie realizacji współfinansowane z PROW.

1 296 000,00

 

92601

Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie. Zadanie współfinansowane z PROW.

247 300,00

 

92695

Budowa boiska - fundusz sołecki Krerowo

8 633,00

 

92695

Budowa boiska - fundusz sołecki Krzyżowniki 7.600 zł, środki gminy 150 zł.  Zadanie  zakończono w sierpniu.

7 750,00

 

92695

Zagospodarowanie terenu - fundusz sołecki Śródka.  Zaplanowany zakres zadania wykonano w miesiącu lipcu 2011r.

6 200,00

 

92695

Budowa boiska - fundusz sołecki Markowice. Zamontowano kolejną ostatnią część  ogrodzenia boiska

6 000,00

4 027,02

92695

Budowa placu zabaw w Szewcach

40 000,00

 

92695

Budowa boiska w Kleszczewie.  Wykonano prace ziemne związane z porządkowaniem i niwelacja terenu w miesiącu lipcu.

41 600,00

 

92695

Budowa boiska w Tulcach.

30 000,00

 

Razem

8 939 282,00

898 774,17

 

Na obecnym etapie realizacji dochodów budżetu gminy część zadań nie została jeszcze rozpoczęta.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 30.06.2011r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10.011.935,73 zł w tym:

1.349.000,00   kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP,

2.362.600,00 zł kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ,

2.278.436,84 zł kredyt  z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 321.818,28 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2.040.994,00 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik  2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych,

   690.000,00 zł kredyt z Banku gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach,

   624.166,73 zł pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej.

7.304.203,57zł  razem

2.707.732,16 zł pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej

10.011.935,73 zł ogółem

 

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji.

 

 

Realizacja przychodów i rozchodów  budżetu Gminy.

Opis

Plan

Wykonanie

Dochody

25.429.534,00

10.002.363,84

Wydatki

24.807.352,00

8.660.037,17

Nadwyżka  (dochody  minus wydatki)

622.182,00

1.342.326,67

Finansowanie

 

Przychody – kredyt w tym 295.081,97 zł  na wyprzedzające finansowanie

3.290.350,00

295.081,97

Przychody    - Wolne środki z lat ubiegłych

692.557,00

942.282,68

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek

4.605.089,00

257.775,44

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

622.182,00

979.589,21

 

W przychodach w kwocie  planu 3.290.350,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w udziałem środków z Unii Europejskiej wynosi 1.587.350 zł. Do uruchomienia pozostaje część pożyczki w kwocie 502.933,27 zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej dotycząca budowy sieci kanalizacyjnej współfinansowanej ze środków z Unii Europejskiej. Środki na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczka z WFOŚ zostaną uruchomione po przedstawieniu końcowych faktur przez wykonawcę.

W miesiącu sierpniu ogłoszony został przetarg na kredyt na remont drogi w Kleszczewie.

 

Realizacja przychodów i kosztów  samorządowego zakładu budżetowego.

 

Na planowaną kwotę 3.223.134 zł przychodów Zakładu Komunalnego wykonał 1.696.747,05 zł (bez zwrotu podatki CIT  za 2010r.  12.266) tj. 52,60% planu.  Znaczną pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy. Na plan 800.800 zł wykonanie wynosi 399.259,27 zł. Od dotacji Zakład odprowadza podatek VAT.

Na planowaną kwotę 3.223.134,00 zł kosztów wykonanie wynosi 1.700.797,36 zł tj. 52,80%.

Koszty   Zakładu Komunalnego stanowią:

- koszty bieżące                        plan 3.223.104,00zł             wykonanie 1.670.897,36 zł

- wydatki inwestycyjne   plan      30.000,00zł                 wykonanie      29.900,00 zł 

 

 Z otrzymanych dotacji na inwestycje Zakład poniósł poniższe nakłady:

 -  budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo,  Markowice, Kleszczewo, Poklatki  1.636.031,14 zł. (część środków dotyczy wydatków niewygasających)

-   budowa sieci wodociągowej     54.624,52 zł,

-   zakup pompy do napowietrzania złoża filtracyjnego  7.865,94 zł

 

 

 

Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

 

Zadanie statutowe i inne przychody

Przychody

Koszty

komunikacja autobusowa,

516.243,56

871.974,32

wodociągi gminne

482.114,91

480.589,59

oczyszczalnia ścieków Nagradowice

79.104,05

140.681,24

przepompownia Tulce

165.038,93

172.461,53

utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych

35.090,68

35.090,68

Razem

1.277.592,13

1.700.797,36

 

Wydatki niewygasające

Uchwała Rady Gminy Nr III/16/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. zawierała dwa zadania na wydatki niewygasające, których termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2011r. tj.:

1. Drogi na nowych terenach inwestycyjnych na wartość 258.372,58 zł. Wydatek zrealizowany w określonym Uchwałą terminie.

2. Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowe w miejscowościach: Krerowo, Kleszczewo, Poklatki na wartość 449.946,62 zł. W określonym Uchwałą terminie zrealizowano 382.678,03 zł na podstawie otrzymanych od wykonawcy faktur. Do budżetu Gminy została przekazana kwota 67.268,59 zł stanowiąca nie zrealizowany wydatek.

 

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 85495 Pozostała działalność dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

W Zespole Szkół w Kleszczewie po stronie dochodów zaplanowano 127.200,00 zł wykonano 56.223,48 zł tj. 44,20%. Po stronie wydatków zaplanowano 127.200,00 zł zrealizowano 48.527,73 zł tj. 38,15% planu. Na dzień 30.06.2011r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 7.695,75 zł.

W Zespole Szkół w Tulcach po stronie dochodów zaplanowano 163.500,00 zł wykonano 80.210,27 zł tj. 49,06%. Po stronie wydatków zaplanowano 163.500,00 zł zrealizowano 75.831,00 zł tj. 46,38% planu. Na dzień 30.06.2011r jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 4.379,27 zł.

 

Kleszczewo 26.08.2011r.