ZARZĄDZENIE  Nr 4/2012

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonej

                     do  sprzedaży

 

                     

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) oraz  Uchwały  nr XXXVII/256/2009 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  4 listopada .2009 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, opisaną poniżej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w miejscowości Tulce, zapisaną w KW PO1D/00017703/2, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą

 

Nr geodez.

działki

Powierzchnia

w  m2

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

w zł

 

 

413/2

 

 

 

125

 

 

 

działka   niezabudowana

 

 

 

 

26.175,00 zł  + VAT

 

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  15 marca 2012 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.