Zarządzenie Nr 54/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  23 grudnia 2013r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 19/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 22/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 30/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,  Zarządzeniem Nr 31/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,  Zarządzeniem Nr 36/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 41/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 46/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., ., Uchwałą Nr XXXV/265/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r.   w sprawie zmiany budżetu na 2013r wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

 

1.     Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - w tiret pierwszym zmniejsza się wydatki bieżące o   7.000,00  zł,

        - w tiret drugim zwiększa się wydatki majątkowe o   7.000,00  zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej.

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 przesuwa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

2.   Przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach projektów zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

 

 

                                                                                           Zastępca Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Genowefa Przepióra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 54/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 23 grudnia 2013r.

 

 

W celu płynnej realizacji budżetu po stronie wydatków przesunięto plan w ramach działów w tym zadań z zakresu administracji rządowej. Przesunięcia planu wydatków na projekty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013r.(załącznik nr 3)  związane są z przesunięciami w tych samych pozycjach pozostałych wydatków budżetowych ale z przeciwnym znakiem. Dlatego zmiany w załączniku nr 3 nie wpływają na zmiany planu budżetu i nie są ujęte w załączniku  nr 1 dotyczącym zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

 

 

                                                                                           Zastępca Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Genowefa Przepióra