ZARZĄDZENIE NR 6/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 lutego 2016 r.

 

w sprawie:  powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnienia lub nagrody za osiągnięte wyniki sportowe powołuję Komisję do spraw  wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe  w składzie:  

Pani Dorota Grześkowiak – przewodnicząca komisji

Pan Michał Żelazek – członek komisji

Pan Arkadiusz Borowicz – członek komisji

Pan Krzysztof Krawenda – członek komisji

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.