ZARZĄDZENIE  Nr 17/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  25 maja 2016 r.

 

w sprawie:        ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) oraz art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1,  stanowi załącznik do niniejszego zarządzania.

§ 3

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 17/2016

z dnia  25  maja 2016 r.

 

            Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie ogłasza się w związku z zakończeniem z dniem  31 sierpnia 2016 r. pięcioletniego okresu powierzenia tego stanowiska Pani Marzenie Socha.

            Zgodnie z art. 36a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty należy przeprowadzić postępowanie konkursowe celem wyłonienia  kandydata  na  dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie na kolejny okres.

            Wymagania, które muszą spełniać osoby przystępujące do konkursu, określone zostały w załączniku  do niniejszego zarządzenia, tj. w ogłoszeniu o konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2016

                                                                                  Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                  z dnia   25 maja 2016 r.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

    ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

I.              Organ prowadzący:     Gmina Kleszczewo

II.             Siedziba Zespołu Szkół w Kleszczewie: Kleszczewo, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo

III.            W skład Zespołu Szkół w Kleszczewie wchodzi: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum

IV.           Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

V.            Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe.

VI.           Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a także osoba nie będąca nauczycielem.

 

1.     Do konkursu może przystąpić kandydat, który jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym  i  spełnia łącznie następujące wymagania:

1)ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej  bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zmianami).

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) jest zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub jest urlopowany albo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167);

2) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 1-3  i  ppkt 5-9 ogłoszenia.

3. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej);

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania  określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

VII. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego zespołu szkół;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o  stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 1388 ze zm.);

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VIII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KLESZCZEWIE”  w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.  do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewie, pokój nr 16, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu do urzędu.

IX. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo

X. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.