ZARZĄDZENIE  Nr 21/2016

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  16 czerwca 2016r.

 

 

w sprawie  :   Zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury oraz  określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.                                                               

                                              

                             

                         Na  podstawie art. 10 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r.  o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( tekst jednolity Dz.U.  z 2015r. poz. 254) § 7 ust 4 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie – załącznika do Uchwały Nr XV/97/2000 Rady Gminy w Kleszczewie zmienionego Uchwałą Nr XL/235/2002 z dnia 08 maja 2002r, Uchwałą Nr XLI/279/2010 z dnia 25 lutego 2010r., Uchwałą Nr XLVIII/330/2010 z dnia 04 listopada 2010r.,  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 34/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej wprowadza się następującą  zmianę :

„Zmienia się treść załącznika Nr 2  do zmienianego Zarządzenia : „ Wzór wniosku o przyznanie  nagrody rocznej  dla dyrektora samorządowej instytucji kultury”- zgodnie z treścią załącznika do niniejszego Zarządzenia.”  

 

§ 2

 

Wykonanie  Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia  Nr 21/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 czerwca 2016r.

 

                                                                                  Kleszczewo ………………………….

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

Kleszczewo

 

Wniosek  o przyznanie  nagrody rocznej

dla dyrektora samorządowej instytucji kultury

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu przyznawania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury – załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2013  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 2013r. zmienionego Zarządzeniem Nr 21/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.  wnoszę o przyznanie

 

Pani/Panu ……………………………………………………………………………………….

stanowisko………………………………………………………………………………………

nagrody rocznej w kwocie ……………………… słownie : ………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

 

UZASADNIENIE

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                  ……………………………………….

podpis osoby uprawnionej do wnioskowania

 

 

 

Decyzja Wójta Gminy …………………………………………………………………….

 

                                                                                  ………………………………………

                                                                                              podpis Wójta

 

 

Załączniki do wniosku :

1.     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok, za który przyznawana jest nagroda (kserokopia z załącznikami)

2.     Pisemne oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o zabezpieczeniu  środków w budżecie instytucji na wypłatę nagrody rocznej  w proponowanej wysokości.

3.     Pisemne oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o wysokości  przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia  dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.