Zarządzenie Nr 40/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   30 września 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr  XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. ., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.   Po stronie dochodów:

 

    1) W § 1  ust. 1

- zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu  o  26.976,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące  o  26.976,00 zł

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o  13.549,00 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2.   Po stronie wydatków:

 

1) W§ 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwotę wydatków o   26.976,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść   załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się wydatki  bieżące 26.976,00 zł,

2) W§ 2 ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 13.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

3. W § 6 ust. 2 przesuwa się planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść   załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej.

 

4. W§ 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej,

 

 

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2016r.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 września  2016r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje na poniższe cele:

- w rozdziale 85206 kwota 18.000,00 zł przeznaczona  na dofinansowanie  zadania własnego tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny, zmniejszono środki własne gminy o  2.419,00 zł

- w rozdziale 85228 kwota  13.549,00   zmniejszona dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- w rozdziale 85295  kwota 21.825,00 przeznaczona dofinansowanie  zadania własnego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- w rozdziale 85415  kwota 700,00 zł dotacja celowa przeznaczona na wyprawkę szkolną.

Pozostałe zmiany związane są z przesunięciem planu wydatków w ramach działu.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz