ZARZĄDZENIE  Nr  49/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 grudnia 2016r.

 

 

 

w sprawie :       ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) , art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1379) oraz § 2, § 6 ust. 2 i § 7  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430)  zarządza się, co  następuje:

 

 

§ 1

W planach budżetu Gminy Kleszczewo wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które dzieli się w zależności od ilości nauczycieli zatrudnionych w danej placówce.

 

 

 § 2

W porozumieniu z Dyrektorami szkół, ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo w 2017 r. oraz maksymalną kwotę dofinansowania odpłatności za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

 

§ 3

1.     W roku 2017  dofinansowane będą następujące formy kształcenia:

1)    studia podyplomowe

2)    kursy kwalifikacyjne

3)    szkolenia i kursy doskonalące

4)    szkolenia rad pedagogicznych

5)    konferencje i seminaria szkoleniowe

2.     Dofinansowanie obejmować może te specjalności i formy kształcenia, które są zgodne z  przedstawionymi przez dyrektorów szkół planami doskonalenia zawodowego nauczycieli na  2017r.  i  wieloletnimi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli

3.     Środki, o których mowa w § 1 przeznaczone są na dofinansowanie tych form doskonalenia, które są zgodne z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły oraz:

1)    doskonalą i poszerzają kwalifikacje  do prowadzenia zajęć,

2)    podnoszą efektywność nauczania,

      3) nadają uprawnienia do nauczania  dodatkowego przedmiotu,

4) pogłębiają wiedzę umożliwiającą zarządzanie edukacyjnymi projektami,

     w tym  unijnymi

5) poszerzają wiedzę i umiejętności `wykorzystania technologii informacyjnych w pracy pedagogicznej.

 

§ 4

1.     Maksymalną wysokość dofinansowania  kosztów dokształcania zawodowego ustala się w następującej wysokości:

a)    studia podyplomowe – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 800 zł za semestr

b)    kursy kwalifikacyjne – do 40% kosztów, nie więcej jednak niż 700 zł za semestr

c)     szkolenia, kursy doskonalące, seminaria i konferencje – do 100% kosztów.

2.     Zasady przyznawania nauczycielom dofinansowania do opłat za kształcenie,  zawarte są w Regulaminach dofinansowania  dokształcania i doskonalenia nauczycieli zespołów szkół.

3.     Przyznanie dofinansowania nauczycielowi musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez dyrektora placówki.

4.     Dyrektor placówki otrzymuje dofinansowanie do form dokształcania zawodowego po wyrażeniu zgody Wójta Gminy.

 

§ 5

1.     Dyrektor szkoły  w terminie do dnia 30 listopada danego roku składa Wójtowi Gminy plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na kolejny rok budżetowy.

2.     .Dyrektor szkoły  w terminie do dnia 31 marca danego roku składa Wójtowi Gminy sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych  na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

3.      Dyrektor szkoły składa Wójtowi Gminy wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli  w terminie wskazanym przez Wójta Gminy.

                                                                 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta  Gminy Kleszczewo z dnia 7 grudnia

2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na

2016 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli

zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Kleszczewo.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.