Informacja

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25 listopada 2021 r.

 

o wynikach konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  w 2022 r.

 

Sprawozdanie  i stanowisko

w sprawie przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2022 r.”

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) i uchwałą Nr XLVIII/332/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 4 listopada 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz informacją Wójta Gminy Kleszczewo o konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r., w okresie 3 listopada do 17 listopada 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2022 r.” w formie:

- wyrażenia pisemnej opinii i przesłanie jej drogą pocztową lub elektroniczną.

W wyniku przebiegu konsultacji, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 opinia do projektu uchwały.

Podmiot zgłaszający uwagi i opinie do projektu programu współpracy na 2022 rok:

Fundacja Piotra Reissa, ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań

Propozycje zmian projektu uchwały zgłoszone przez organizację:

Proponowane zmiany dotyczące paragrafu 1 – dopisać pkt 5) następującej treści:

 

„5) podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057)”.

Po dokonaniu analizy proponowanych zmian, nie uznano za zasadne dopisanie w paragrafie 1 w/w punktu:

albowiem w paragrafie 1 wymienione są powyższe podmioty w punktach od 1 do 4 - podmioty te to podmioty inne od organizacji pozarządowych, to podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie. Nie ma podstaw, aby jako nr 5 wśród "podmiotów innych" dodać podmioty, które już są wymienione w pierwszej części zapisu czyli "organizacje pozarządowe", ale też aby rozszerzać zakres podmiotów, które ustawa nazywa właśnie "podmiotami innymi", a które w art. 3 wyczerpująco pokazuje. Realizacja Programu następuje we współdziałaniu gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 zwanymi właśnie "innymi podmiotami". Uchwała jest więc zgodna z ustawą, ale i z tym co proponuje Fundacja choć zapiano to inaczej.

Proponowane zmiany dotyczące paragrafu 7 – dopisac pkt 4) następującej treści:   

„4) w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży”.

Po dokonaniu analizy proponowanych zmian, nie uznano za zasadne dopisanie w paragrafie 7 w/w punktu:

albowiem upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane będzie w 2022 r. w  wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 priorytetach tj. w pkt.3 ppkt c) i d), gdzie w  ramach tych priorytetów wspierane będą  pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe dla dzieci i młodzieży.

Ponadto gminny Klub Sportowy CLESCEVIA (otrzymuje dotację z budżetu Gminy Kleszczewo) oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie realizują zadania i mają szeroką ofertę w sferze upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Gmina Kleszczewo realizuje również zadania w sferze kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży poprzez przystąpienie do Programu „Szkolny Klub Sportowy” oraz „Umiem Pływać”.

 

/-/ Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo