Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami):

 

 

§ 1

1.    Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

2.    Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.    Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

2.    Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom Zespołów Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 stycznia 2022 roku

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza

 

14.02.2022 r.

godz. 8.00

 

 

18.02.2022 r.

godz. 15.00

 

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

21.02.2022 r.

godz. 8.00

 

07.03.2022 r.

godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

08.03.2022 r.

 

11.03.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

14.03.2022 r.

godz. 13.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03.2022 r.

godz. 13.00

 

18.03.2022 r.

godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

22.03.2022 r.

godz. 13.00

 

 

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym

23.03.2022 r.

godz. 8.00

 

31.03.2022 r.

godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

01.04.2022 r.

04.04.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

 

05.04.2021 r.

godz. 13.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

05.04.2022 r.

godz. 13.00

 

08.04.2022 r.

godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

 

11.04.2022 r.

godz. 13.00

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym lub złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej

 

21.02.2022 r.

godz. 8.00

07.03.2022 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

 

08.03.2022 r.

godz. 8.00

 

11.03.2022 r.

godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

14.03.2022 r.

godz. 13.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

 

14.03.2022 r.

 godz. 13.00

 

18.03.2022 r.

godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

22.03.2022 r.

godz. 13.00

 

Postępowanie uzupełniające

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym lub złożenie zgłoszenia

 

23.03.2022 r.

godz. 8.00

31.03.2022 r.

godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

01.04.2022 r.

04.04.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

 

 

05.04.2022 r.

godz. 13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

 

05.04.2022 r.

godz. 13.00

08.04.2022 r.

15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

 

 

11.04.2022 r.

godz. 13.00