W sprawie:
sprostowania błędu w Uchwale Nr XLV/363/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowią

Data uchwały:
2022-09-27

Numer uchwały:
XLVI/369/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego