Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. infrastruktury i dróg w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

§ 2

 

1.     Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.     Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. infrastruktury i dróg w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.