Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust 1 i art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam minimalne stawki czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Kleszczewo, w wysokości netto:

 

CEL

STAWKA

handel i usługi

5,00 zł/m2/m-c

teren przyległy do posesji

4,00 zł/m2/rok

zieleń

3,00 zł/m2/rok

magazynowo-składowy i parkingi

(nie dotyczy inwestycji gminnych)

3,00 zł/m2/m-c

sportowo-rekreacyjny

3,00 zł/m2/ rok

tablica reklamowa naścienna

32,00 zł/ m2 tablicy/m-c

tablica reklamowa wolnostojąca

5,00 zł/ m2 tablicy/dzień

budowa infrastruktury podziemnej – za czas budowy - nie dotyczy inwestycji gminnych (z wyłączeniem gruntów pod drogi publiczne)

32 zł/m2/rok

umieszczenie infrastruktury podziemnej - nie dotyczy inwestycji gminnych (z wyłączeniem gruntów pod drogi publiczne)

32 zł/m2/rok

cyrk, wesołe miasteczko

250 zł/dzień

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

§ 3

 

Tracą moc Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Kleszczewo oraz Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Kleszczewo.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo.