Zarządzenie Nr 47/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 lipca 2023 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 5 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1.   Dochody zwiększa się o kwotę 158 600,14 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie  87 426 280,55 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        58 301 058,40

2)    dochody majątkowe w kwocie  29 125 222,15

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2 260 217,20 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 650 384,60 zł,

4)    środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 969 445,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

2.   Wydatki zwiększa się o 158 600,14 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 100 606 195,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie       62 192 291,79 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  38 413 903,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 260 217,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 634 451,07 zł,

4)    wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 043 581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

3.   § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych              7 967 046,48

2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  10 171 842,22  

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

6.    W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do  niniejszego zarządzenia.

7.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do  niniejszego zarządzenia

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.              

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 47/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 lipca 2023 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80153 wprowadzono plan dotacji w wysokości 102 992,09 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15

 

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- rozdział 85295 wprowadzono plan dotacji celowych w wysokości 55 608,05 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.198.2023.2

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 5 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

4.   Dochody zwiększa się o kwotę 158 600,14 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie  87 426 280,55 zł,

    z tego:

3)    dochody bieżące w kwocie        58 301 058,40

4)    dochody majątkowe w kwocie  29 125 222,15

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

7)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2 260 217,20 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

8)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

9)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 650 384,60 zł,

10)  środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

11)  dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 969 445,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

12)  dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

5.   Wydatki zwiększa się o 158 600,14 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 100 606 195,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

3)     wydatki bieżące w kwocie       62 192 291,79 zł,

4)     wydatki majątkowe w kwocie  38 413 903,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

7)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 260 217,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

8)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

9)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 634 451,07 zł,

10)  wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

11)  wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 043 581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

12)  wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

6.   § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

3)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych              7 967 046,48

4)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  10 171 842,22  

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

 

§ 2

8.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

9.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

10.  W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

11.  W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

12.  W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

13.  W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do  niniejszego zarządzenia.

14.  W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do  niniejszego zarządzenia

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.              

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 47/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 lipca 2023 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80153 wprowadzono plan dotacji w wysokości 102 992,09 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15

 

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- rozdział 85295 wprowadzono plan dotacji celowych w wysokości 55 608,05 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.198.2023.2

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.