Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2023 poz. 571) działające na terenie Gminy Kleszczewo.

1.     Forma przeprowadzenia konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii i przesłanie jej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo lub drogą elektroniczną na adres: urzad@kleszczewo.pl albo dostarczenie bezpośrednio do Urzędu Gminy.

2.     Termin przeprowadzenia konsultacji: od  6 listopada do 13 listopada 2023 r.

3.     Komórka organizacyjna odpowiedzialna za ich przeprowadzenie: Referat Oświaty  Urzędu Gminy w Kleszczewie.

  

W załączeniu: projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2024 r.