Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 16/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Skarbnika w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Skarbnika w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:

 

1)    Bogdan Kemnitz      – przewodniczący komisji,

2)    Ewa Iczakowska      – sekretarz komisji,

3)    Agata Kaczmarek    – członek komisji.

 

§ 2

 

Komisja Rekrutacyjna pracuje w okresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, do czasu wyłonienia kandydata.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.