ZARZĄDZENIE  Nr 49/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 grudnia 2009r.

 

w sprawie:  powołania  Komisji   Stypendialnej.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

oraz  § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLVIII/235/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników nie posiadających  licencji zawodnika zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego powołuję  Komisję   Stypendialną w składzie :

Pani Dorota Grześkowiak – przewodnicząca komisji

Pani Krystyna Kotecka – członek komisji

Pan  Michał Żelazek – członek komisji

Pan Jarosław Bytniewski – członek komisji

Pan Mariusz Kasperski – członek komisji

 

 

§ 2

 

Traci   moc Zarządzenie  Nr  43/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji  Stypendialnej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.