Zarządzenie Nr 8/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 21 lutego 2011r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 -  2024

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W wierszu 13b wprowadza się kwotę wyłączeń  w roku 2011 w wysokości 4.000.000,00

2. W 2011r.  w wierszu 15 zastępuje się wskaźnik 19,60%  wskaźnikiem 4,02%

3. Po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2010r. w wierszu 15a zmienia się wskaźniki w roku 2011 z 18,21% na 16,04%, w roku 2012 z 17,78% na 15,61%  i w roku 2013 z 17,26% na 15,09%.

4. W roku 2015 uzupełnia się wiersz 10 o kwotę 300.065,00 zł, w wierszu 12 kwotę 300.065,00 zastępuje się kwotą 0,  w wierszu 20 kwotę 15.906.800,00 zastępuje się kwotą 16.206.865,00 zł, w wierszu 21 kwotę 1.128.200,00 zastępuje się kwotą 828.135,00  

5. W prognozie roku 2016 w wierszu 2 zmienia się kwotę 15.816,00 na 15.816.000,00 zł w wierszu 3  i 6 kwotę 17.189.184,00 zastępuje się kwotą 1.389.000,00 zł, w wierszu 7 kwotę 1.019.135,00 zastępuje się kwotą 1.022.135,00, w wierszu 9 kwotę 16.170.049,00 zastępuje się kwotą 366.865,00 zł, uzupełnia się wiersz 10 o kwotę 366.865,00 zł. W wierszo 12 kwotę 16.170.049,00 zł zastępuje się kwotą 0, w wierszu 19 kwotę 209.816,00 zł zastępuje się kwotą 16.010.000,00 zł,  w wierszu 20 kwotę 209.816 zł zastępuje się kwotą 16.376.865,00 zł, w wierszu 21 kwotę 16.995.184,00 zastępuje się kwotą 828.135,00 zł, w wierszu 23 kwotę 825.135,00 zastępuje się kwotą 828.135,00 zł

6. W wierszu 10 wpisuje się kwoty w roku 2017 412.865,00 zł, w roku 2018 549.392,00zł, w roku 2019 722.449,00zł, w roku 2020 954.449,00zł, w roku 2021 1.041.449,00zł, w roku 2022 1.076.449,00zł, w roku 2023 1.156,849,00zł w roku 2024 1.328.450,00zł. W wyniku wprowadzonych zmian wiersz 12 w powyższych latach wynosi 0. W wierszu 20 zmieniają się pozycje w roku 2018 z kwoty 16.263.000,00 na kwotę 16.812.392,00  w 2019r.  kwotę 16.395.000,00 zmienia się na kwotę 17.117.449,00, w 2020r kwotę 16.531.000,00 zmienia się na kwotę 17.485.449,00  w roku 2021 kwotę 16.677.000,00 zmienia się na kwotę 17.718.449,00, w roku 2022 kwotę 16.825.000,00 zmienia się na kwotę 17.901.449,00 w roku 2023 kwotę 16.975.000,00 zmienia się na kwotę 18.131.849,00  w roku 2024 kwotę 17.132.500,00 zmienia się na kwotę 18.460,950,00zł.

7. W wierszu 21 w roku 2018 kwotę 16.288.000,00 zmienia się na kwotę 738.608,00 w roku 2019 kwotę 1.331.000,00 zmienia się na kwotę 608.551,00  w roku 2020 kwotę 1.369.000,00 zmienia się na kwotę 414.551,00, w roku 2021 kwotę 1.403.000,00 zmienia się na kwotę 361.551,00  w roku 2022 kwotę 1.438.000,00 zmienia się na kwotę 361.551,00  w roku 2023 kwotę 1.471.000,00 zmienia się na kwotę 314.151,00  w roku 2024 kwotę 1.497.500,00 zmienia się na kwotę 169.050,00

8. W roku 2017 w wierszu 7 zmienia się kwotę 986.135,00 na kwotę 989.135,00  w wierszu 9 zmienia się kwotę 415.865,00 na kwotę 412.865,00. W wierszu 20 kwotę 16.136.000,00 zmienia się na kwotę 16.548.865,00, w wierszu 21 kwotę 1.241.000,00 zmienia się na kwotę 828.135,00     w wierszu 23 kwotę 825.135,00 zastępuje się kwotą 828.135,00

9. W wierszu 15a zmienia się wskaźniki w roku 2017 z 37,28% na 6,67%, w roku 2018 z 37,51% na 6,90% i w roku 2019 z 37,75% na 7,14%

10. Dodaje się wiersz 24 Sposób sfinansowania kwoty długu. W wierszu 24c przychody z tytułu kredytów, pożyczek obligacji  wpisuje się kwoty w roku 2011 1.992,000 zł i roku 2012  424.000 zł oraz w wierszu 24f nadwyżka bieżąca wpisuje się kwoty w 2011r 2.613.089,00 w roku 2012 351.135,00  w roku od 2013 do 2017  828.135,00 w roku 2018  738.608,00  w roku 2019  608.551,00  w roku 2020  414.551,00 w roku 2021  361.551,00  w roku 2022 361.551,00  w roku 2023 314.151,00  w roku 2024  169.050,00zł.

 

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1 do Uchwały, o którym w § 1 pkt1 Uchwały   otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2011r.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy 

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

                                                                                             

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały Nr V/36/2011       

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 23 lutego 2011r.

 

W załączniku Nr 1 wprowadzona następujące zmiany:

- w roku 2011 zwiększono dochody i wydatki bieżące o 20.200 zł z tego względu zmieniły się pozycje w wierszu 1, 1a,  i 2,

- w roku 2016 skorygowano wielkość wydatków bieżących w wierszu 02 było 15.816,00 zmieniona na 15.816.000,00 zł, w wierszu 10 wpisano kwotę 300.065 zł, zmieniły się pozycje w wierszach  3, 6, 9, 12 19, 20, 21 i 23. W wyniku wprowadzonej zmiany zmieniły się wskaźniki w wierszu 15a do roku 2017 i 2018, 2019

- w latach 2017 do  2024 różnice z wiersza 9 wpisano na wydatki majątkowe do wiersza 10. W wyniku wprowadzonych zmian w wierszu 10 zmieniły się wiersze 12, 20 i 21.

- tabelę uzupełniono o wiersz 24