WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 15.09.2022 r.

OR.6220.14.2022

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Kleszczewo    

     

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami)
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 735 ze zmianami) zawiadamiam, że w postepowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej (awaryjnej) nr 3 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Krerowo na działce ewidencyjnej nr 195/5, obręb ewidencyjny 302106_2.0005 Krerowo, jednostka ewidencyjna: Gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie

 

Inwestor: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

 

1. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 735 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału
w każdym stadium postępowania administracyjnego.   Wobec powyższego w pok. nr 6, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w terminie 7 dni
od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 61 8176 033 wew. 124 lub elektronicznie na adres: m.nowicka@kleszczewo.pl.

W załączeniu przekazuję kopie opinii/pisma: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.1043.2022.SK.1, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole znak: PO.ZZŚ.3.435.282.2022.PP, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znak: NS.9011.1.208.2022.DK.

 

2. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) zawiadamiam, że z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym,
t.j. do 02.11.2022 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

 

3. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 z e zmianami) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 735 ze zmianami)
§  1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§  2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia
lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wobec powyższego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej nastąpi w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej
w danej miejscowości (tzn. wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Krerowo,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczewo) oraz przez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo, pod adresem: http://bip.kleszczewo.pl/.

 

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo następuje z dniem 15.09.2022 r.

 

 

 

                                                                                   Z up. Wójta

                                                                               Monika Nowicka

                                                           Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób podania do publicznej wiadomości:

 

Data podania do publicznej wiadomości: od ………………… do ……………………

 

Pieczęć urzędu

 

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

 

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl