Data posiedzenia:
2023-01-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniane przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do szkół i przedszkoli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Kleszczewie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kleszczewie, poprzez zmianę siedziby.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Radzie Wiejskiej Bilche-Zolotetska w Ukrainie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kleszczewo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień na 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2027.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku - świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na Wójta Gminy Kleszczewo.
17. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.
18. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
19. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo