ZARZĄDZENIE  Nr 4/2009

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  26 stycznia  2009 r.

 

 

w sprawie   :   powołania Komisji Mieszkaniowej.

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami)  oraz § 11 Uchwały  Nr XV/98/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.  Powołuję Komisję Mieszkaniową w  następującym składzie :

     Przewodniczący:  Bogdan Kemnitz

     Członkowie :             Halina Michalak – Szczepaniak

                                    Mirosława Radzimska

2. Komisja Mieszkaniowa dokonuje wyboru kandydata na lokatora spośród osób, których wnioski umieszczone są ewidencji wniosków dotyczących przydziału lokalu, w przypadku zwolnienia się lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego.

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.