Zarządzenie Nr 45/2009    

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 grudnia  2009r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2009r.

 

Na podstawie § 11 ust.  2 Uchwały Nr XXVI/195/2008  Rada Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/195/2008  Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr  XXVII/2008/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXVIII/220/2009  z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2009r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXX/228/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 18/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r Uchwałą Nr XXXI/233/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Zarządzeniem Nr 20/2009r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXXII/235/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzenia Nr 26/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. Uchwałą Nr XXXIII/242/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXXIV/246/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 29/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r, Zarządzeniem Nr 32/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXXVI/252/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 36/2009 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXXVII/257/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 42/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/269/2009 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., wprowadza się zmiany polegające na  przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. W§ 2 przenosi się plan wydatków w ramach działów  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

- w ust.2 pkt. 1a zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 8.650 zł,

  - w ust 5 zmienia się  wydatki  na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   zleconych ustawami,  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009r.

 

                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                             mgr inż. Bogdan Kemnitz