ZARZĄDZENIE  Nr  9/2011

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 8 marca 2011 r.

 

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do   sprzedaży 

                   

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) oraz:

1)  Uchwały nr IV/21/2011 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011 r., 

2)  Uchwały  nr XXXVIII/262/2009 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  26.11.2009 r.,

3)  Uchwały  nr XLV/312/2010 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  8 lipca 2010 r.,

zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowościach Tulce przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:

                                

Nr geodez.

działki

Księga

wieczysta

Powierz-

chnia

w m2

       Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

145/3

17705

964

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

192.800,00 + VAT

145/4

17705

740

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

148.000,00 + VAT

145/5

17705

731

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

146.200,00 + VAT

145/6

17705

721

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

144.200,00 + VAT

145/7

17705

712

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

142.400,00 + VAT

 

§ 2

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i udzielam bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, stanowiącego mienie komunalne Gminy Kleszczewo, znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Gowarzewo przy ul. Siekiereckiej 39,  zbywanego na rzecz najemcy, opisanego poniżej:

 

 

 

Oznaczenie

nieruchomości

 

Ułamkowy udział w gruncie i częściach

wspólnych budynku

Cena lokalu

wraz

z udziałem

w gruncie

w zł

Cena

udziału

w gruncie

w zł

Wysokość

bonifikaty

Lokal nr 2 o pow.

855/1822

101.750,00

80.684,00

80 %

 

§ 3

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  26 kwietnia 2011  r.

 

§ 4

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie  internetowej urzędu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.