ZARZĄDZENIE  Nr  18/2011

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

 

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do  

                      sprzedaży 

                   

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) oraz:

1)  Uchwały nr IV/21/2011 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011 r., 

2)  Uchwały  nr VI/36/2011 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  30 marca 2011 r.

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisaną poniżej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w miejscowościach Tulce przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą oraz w części pod teren rolny i teren ciągu dolinnego cieku wodnego:

                                

Nr geodez.

działki

Księga

wieczysta

Powierz-

chnia

w m2

       Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

145/8

145/9

17705

2126

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

157.200,00 + VAT

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  14 czerwca 2011  r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie  internetowej urzędu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.