ZARZĄDZENIE  Nr 30/2011

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  04  lipca 2011r.

 

 

w sprawie :  zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.                                                                   

                                                                             

              

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z  2001r. Dz.U  Nr  142 poz. 1591 ze zmianami),  art.36a   ustawy z dnia 07 września  1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz §  8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. Nr 60 poz. 373)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie  ogłoszony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo  Nr 24/2010 z dnia 18 maja 2011r. i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 28/2011 z dnia 17 czerwca 2011r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.