ZARZĄDZENIE  Nr 7/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  27 stycznia 2012r.

 

 

w sprawie :       upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do ustanawiania rodziny wspierającej i zawierania  w tej sprawie umów lub rozwiązywania oraz do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.31 ust. 1 i art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149 poz. 887)  zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

Upoważniam Panią Mirosławę Radzimską,  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do ustanawiania rodziny wspierającej i zawierania  w tej sprawie umów lub rozwiązywania oraz do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.