Wykonanie  budżetu  Gminy Kleszczewo

za 2011r.

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2011r. wg Uchwały Nr IV/18/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

 

po stronie dochodów 

23.715.957 zł

po stronie wydatków

23.093.775 zł

                                   Nadwyżka budżetu                     622.182 zł

 

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

Dochody

 

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

 

Lp

 

Źródło wpływy

 

Plan

 

Wykonanie

% wykonania planu

Struktura % wykonania ogółem

Dochody bieżące

1.

Subwencje

5.760.034,00

5.760.034,00

100,00

29,79

2.

Dotacje na zadania zlecone    par.  2010

 

1.597.945,00

 

1.572.494,65

 

98,41

 

8,13

3.

Dotacje na zadania własne par.  2030

 

220.422,00

 

214.616,78

 

97,37

 

1,11

4.

Dotacje  i środki z innych źródeł    

par. 2007, 2009, 2310, 2708

 

255.374,00

 

259.240,57

 

101,51

 

1,34

5.

Pozostałe dochody bieżące

9.705.537,00

10.103.964,27

104,11

52,25

 

Razem dochody bieżące

17.539.312,00

17.910.350,27

102,12

92,62

Dochody majątkowe

1

Dotacje  i środki z innych źródeł    

par.  6288, 6297, 6300, 6330, 6620

 

4.751.175,00

 

750.615,19

 

15,80

 

3,88

2

Pozostałe dochody majątkowe

 

1.425.470,00

 

677.060,61

 

47,50

 

3,50

 

Razem dochody majątkowe

6.176.645,00

1.427.675,80

23,11

7,38

 

Ogółem

23.715.957,00

19.338.026,07

81,54

100,00

 

 

 Dochody bieżące

1. Subwencje

W 2011r. otrzymaliśmy:

- 5.351.536,00  zł część oświatowa subwencji ogólnej co stanowi 100% planu

-    408.498,00  zł subwencja  wyrównawcza co stanowi 100% planu.

 

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

 

Roz-dział

 

Plan

 

Wykonanie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

 

01095

 

275.133,00

 

275.131,88

 

100,00

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania

 

75011

 

44.600,00

 

44.600,00

 

100,00

zadania z zakresu administracji rządowej  

głównie USC, ewidencja ludności

 

75056

 

24.097,00

 

24.019,50

 

99,68

przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

75101

900,00

900,00

100,00

prowadzenie rejestru wyborców

75108

7.855,00

7.855,00

100,00

przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

85212

1.232.410,00

1.207.075,87

97,94

Wypłata świadczeń rodzinnych

 

85213

 

2.050,00

 

2.012,40

 

98,17

składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

85278

7.500,00

7.500,00

100,00

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

85295

 

3.400,00

 

3.400,00

 

100,00

wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

 

1.597.945,00

1.572.494,65

98,41

Razem

 

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji oraz rozliczona.

3. Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale  758,  801, 852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

75814

18.053,00

18.052,55

100,00

20% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2010r.

80195

222,00

222,00

100,00

dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym

85213

1.335,00

1.331,15

99,71

dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

c.d

Roz-dział

 

Plan

 

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

85214

62.353,00

62.353,00

100,00

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

85216

15.946,00

14.896,34

93,42

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85219

33.844,00

33.844,00

100,00

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

40.111,00

40.111,00

100,00

dożywianie uczniów w szkole

85415

38.547,00

38.547,00

100,00

pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

85415

10.011,00

5.259,74

52,54

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

 

220.422,00

214.616.78

97,37

Razem

 

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji oraz rozliczona.

 

4. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2007, 2009,  2310, 2708)

Roz- dział

Plan

Wyko- nanie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

80104

192.000,00

197.254,09

102,74

dotacje celowe  z Gmin:  Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn  i Komorniki na dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy.

85395

36.444,00

35.057,29

96,19

dotacja rozwojowa ze środków  Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – „Nie bój się nie lękaj – wypłyń na głębię”.

85395

1.930,00

1.929,19

99,96

dotacja rozwojowa ze środków budżetu  państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj  – wypłyń na głębię.

90095

25.000,00

25.000,00

100,00

refundacja wydatków ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW - zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Markowicach”. Środki przekazane jako refundacja kosztów wykonanego zadania.

 

255.374,00

259.240,57

101,51

Razem

 

Dotacje i środki zostały rozliczone.

 

 

5. Pozostałe dochody bieżące

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 300 zł. Wpłata jest wnoszona  przez Starostwo Powiatowe  i wynosi 308,72 zł tj. 102,91% planu.

W dziale 600 Transport i łączność wpłynęły darowizny z przeznaczeniem na budowę infrastruktury na nowych terenach inwestycyjnych w kwocie 16.846,98 zł co stanowi 100,28% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa księgowane są dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota  10.537,56 zł, a zaległość wynosi 21.994,29 zł i dotyczy czterech osób. W stosunku do dwóch osób sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego, jedna należność została zgłoszona do  masy upadłościowej i jedna osoba spłaca zaległość w ratach.

W paragrafie 0750 zrealizowane są następujące wpłaty: 

·          12.351,88 zł za najem lokali mieszkalnych. Oddanych w najem na dzień  31.12.2011r. było  8 mieszkań.

·          128.497,14 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 16 lokali, jedna osoba dzierżawi grunt.  Zaległości wynoszą 34.589,62 zł i dotyczą 3 osób. Jedna osoba uregulowała zaległość w styczniu 2012r. Na zaległość w wysokości 33.219,02 zł  - sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.

·          13.014,64 zł za dzierżawę gruntów.

Wykonanie w paragrafie wynosi 96,16% planu. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W paragrafie 0920 ściągnięto odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 4.838,43 zł.

 

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 paragrafie 2360 ujęte są dochody w  kwocie 13,95 zł. Dochody te,  to 5% z opłat za  udostępnianie danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). W rozdziale 75023 ewidencjonowane są  wpłaty za usługi. Wykonanie w rozdziale wynosi 85,37%.  Są to niewielkie kwoty w budżecie nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

 

Główne dochody własne znajdują się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 105,09%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

·          Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),

·          Podatek od spadków i darowizn

·          Podatek od czynności cywilnoprawnych

·          Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział w  podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

 

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

 

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

245.477,11

337.310,00

363,00

1.857,70

- rolny

32.200,52

0,00

715,00

6,70

- od środków     

   transportowych

 

106.432,55

 

21.965,00

 

0,00

 

0,00

- odsetki

0,00

0,00

0,00

601,00

Razem

384.110,18

359.275,00

1.078,00

2.465,40

 

Zwolnienia w kwocie 359.275,00 zł dotyczą majątku Gminy.

 

Na dzień 31.12.2011r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

 

 

Podatek

 

Wysokość zaległości

Wpłaty na dzień 31.12.2011r.

Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty

- od nieruchomości   (rozdz.75615)

28.389,76

1.187.751,23

2,97

- od nieruchomości   (rozdz.75615) hipoteka

6.915,60

- od środków transportowych

   (rozdz. 75615)

 

96,00

 

63.460,00

 

0,15

- od nieruchomości   (rozdz.75616)

77.464,66

740.666,38

10,46

- rolny                       (rozdz.75616)

12.029,43

511.191,97

2,35

- od środków transportowych (rozdz.75616)

11.864,00

140.309,00

8,46

Razem

136.759,45

2.643.378,58

5,17

 

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 15.791,18 zł.  Do dnia 14.02.2012r. z zaległości wpłynęła kwota 33.239,20 zł.  Na zaległości wysyłane są upomnienia. W 2011r. wystawiono  137 tytułów wykonawczych na kwotę 27.419,40 zł oraz 1195 upomnień.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych występuje nadpłata w wysokości 646.903,85 zł, z tego 646.881 zł dotyczy jednego podatnika za okres pięciu lat. W dniu 09 lutego 2012r. zwróciliśmy 103.399 zł. Pozostała część za zgodą podatnika rozłożona została na  trzy raty,  niemniej  w  dniu 29.02.2012r. spłaciliśmy pozostałą część nadpłaty tj. 543.482 zł.

Znaczne odchylenia w wykonaniu planu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe występują:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 1.963,69 zł, zaległości wymagalne stanowią kwotę 30.935,16 zł a nadpłaty 1.351,21 zł. Zaległości wzrosły o 11.728,23 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2010r.

- w rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  wykonanie wynosi 77.768,88 zł tj. 129,61% planu, zaległość wynoszą 80 zł,  a nadpłaty 2.227,54 zł,

- w rozdziale 75616, paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn wykonanie wynosi 9.829,00 zł  tj. 196,58% planu a nadpłaty 1.020,60 zł.

- w rozdziale 75616, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  wykonanie wynosi 399.315,02 zł  tj. 133,11 % planu,  zaległości  wynoszą 9,40 zł,  a nadpłaty 12.387,65 zł.

O wysokości dochodów z Urzędów Skarbowych uzyskujemy informacje na podstawie otrzymywanych kwartalnych sprawozdań. Wysokość planowanych kwot do budżetu przyjmuje się na podstawie wykonania budżetu w tych pozycjach z lat ubiegłych.

W rozdziale 75618 uzyskano dochody z opłaty skarbowej w wysokości 22.324,97 zł realizując 97,07% planu, z wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 86.544,56 zł realizując  plan na poziomie 100,05%, jak również drobne kwoty za zwrot kosztów wezwań do zapłaty oraz zapłaconych odsetek. Znaczną kwotę w tym rozdziale stanowią wpłaty  w paragrafie 0490 tj.  414.801,80 zł co stanowi 97,60% planu w tym:

- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 108.385,16 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 12.032,80 zł.  Na dzień 31.01.2012r. z zaległości wpłacono 6.803,80 zł

- z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 306.416,64 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 20.258,92 zł Jedna zaległość ściągana  jest przez Komornika Sądowego, na dwie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości są na bieżąco kontrolowane i ściągane odsetki, co potwierdzają dochody z paragrafu 0920 gdzie wykonanie wynosi 2.104,67 zł.

W rozdziale 75621, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie wynosi 4.625.694,00 zł co stanowi 101,71% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 3.742.236,00 zł. Środki otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina uzyskała dochód w wysokości 82.291,29 zł. Na koniec 2010r. dochód z tego tytułu wynosił 82.641,01 zł.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 12.950 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Lato” i „Akcji Zima” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   W  paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970, uzyskano 306.213,78 zł, między innymi wpływy z tytułu  odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody 6.412,54 zł, za wynajem powierzchni reklamowej przez Stowarzyszenie Światowid 4.500 zł,  rozliczenia dotacji z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, z tytułu realizacji zadanie związane z budową placów zabaw, na które po rozliczeniu otrzymał dofinansowanie ze  środków z Unii Europejskiej w wysokości 295.358 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie Plan wykonany został w 99,63%. Dochody bieżące ujęte w rozdziale 80101  to kwota 12.107,97 zł uzyskana przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół z tytułu odsetek bankowych, prowizji, pokrycia szkody przez ubezpieczyciela.  10.000,00 zł to nagroda uzyskana na wyjazd na Zieloną Szkołę, uzyskaną przez Zespół Szkół w Kleszczewie. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe,  prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  rozliczenie dotacji za 2010r. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 2.479,04 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykazywane są  dotacje oraz dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 207.030,73 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Dochody gminy stanowiące udział od ściągniętych należności wynoszą 9.934,86 zł. Należności ściąga komornik. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe  w wysokości 2.786,89 zł,  co stanowi 103,22 % planu. W paragrafie 0970 wpłaty w wysokości 1.058,00 zł stanowią uzyskaną prowizję z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę. W rozdziale 85228 dochód  w wysokości 1.251,43 zł to wpłata za częściowe pokrycie kosztów pobytu jednej osoby w domu pomocy społecznej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 ujęto wpłatę  kwoty 642.174,84 zł w tym: z rozliczenia za 2010r.  dotacji celowej na inwestycje oraz zwrot w 2011r. podatku VAT z realizowanego zadania inwestycyjnego.

W rozdziale 90019 ujęte są środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Osiągnięty dochód to kwota 25.981,29 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 96,23% planu. Środki przeznaczono na zadanie związane z ochroną środowiska tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

 W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.   Z tego tytułu uzyskano 1.913,09 zł co stanowi  95,65% planu.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody  w tym rozdziale wynoszą 36.823,87 zł co stanowi 111,59% planu. Należności wynoszą 1.164,46 zł i w całości są to  należności wymagalne. Zaległości dotyczą  trzech osób fizycznych. W ciągu roku na  zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 47,12 zł.

 

 

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty: plan 6.176.645,00 zł wykonanie 1.427.675,80 zł  w tym:

1. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 6288, 6297, 6300, 6330, i 6620)

Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Środki z WRPO stanowią zaliczkę na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych.  Środki z PROW, z których realizowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej przekazywane są po zapłaceniu wszystkich zobowiązań i rozliczeniu zadań. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczenie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30.11.2011r. Środki z PROW nie wpłynęły w 2011r. dlatego plan w tej pozycji nie jest wykonany.

 

Roz- dział

 

Plan

 

Wykona- nie

% wyko-nania planu

 

Cel dotacji

01042

132.500,00

132.500,00

100,00

na budowę drogi w Markowicach. Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego.

60014

140.000,00

140.000,00

100,00

na budowę chodnika w Krerowie. Środki przekazane z  Starostwa Powiatowego

75814

7.226,00

7.225,60

99,99

20% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2010r.

80101

115.450,00

115.450,00

100,00

na  realizację projektu Radosna Szkoła (plac zabaw w Tulcach). Środki od Wojewody Wielkopolskiego.

 

90004

 

 

355.999,00

 

 

355.439,59

 

 

99,84

Środki  Unii Europejskiej – WRPO na zadanie „Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych” . Rozliczenie zadania przekazano  w dniu 29.12.2011r.  do Urzędu Marszałkowskiego. Po sprawdzeniu zostaną przekazane pozostałe środki tj. 351.350,45 zł

 

 

90017

 

 

 

 

4.000.000,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

Środki Unii Europejskiej – PROW na  zadanie „Budowa ciśnieniowej sieci  kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki”. Rozliczenie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 30.11.2011r. Po sprawdzeniu zostaną przekazane środki.

 

4.751.175,00

750.615,19

15,80

razem

 

2. Pozostałe dochody majątkowe

W 2011r. zostało sprzedane 5 działek o łącznej powierzchni 3.790 m2 i wartości 554.240 zł, dwa mieszkania, za które wpłynęły raty  w wysokości 11.021,94 oraz raty za sprzedane w 2010r. dwie działki tj. 8.530,08 zł.

W dniu 24.10.2011r odbył się przetarg na sprzedaż działki nr 5/19 w Tulcach o powierzchni 3.400 m2. W przetargu uzyskano cenę  1.753.600 zł netto. Należność zostanie uregulowana w 2012r.

 

Roz

dział

 

Plan

 

Wykonanie

% wyko-nania planu

 

Źródło dochodów

70005

1.358.201,00

609.792,02

44,90

sprzedaż mienia

75814

67.269,00

67.268,59

100,00

nie zrealizowane do dnia  30.06.2011r. wydatki niewygasające dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

 

1.425.470,00

677.060,61

47,50

razem

 

Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie  19.338.026,07 zł co stanowi 81,54% planu. Na stosunkowo niskie wykonanie dochodów głównie wpływ ma brak przekazania w 2011r. środków z PROW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Środki zostaną przekazane w 2012r.

Wydatki

 

1. Wydatki bieżące  plan 15.965.769,00   wykonanie 15.158.377,44 tj. 94,94% planu.

 

Część wydatków bieżących realizowana jest poprzez  udzielanie dotacji. Analityczny wykaz udzielonych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia.

 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące

 

Dział

 

Roz- dział

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

% wyko-nania planu

 

600

 

60004

Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce.

 

51.060,00

 

 

51.059,50

 

 

100,00

 

750

 

75023

Miasto Poznań na prowadzenie badań dotyczących  funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

 

1.550,00

 

1.550,00

 

100,00

 

801

 

80103

Miasto Poznań za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

 

1.600,00

 

1.580,80

 

 

98,80

 

801

 

80104

za pobyt dzieci w przedszkolu prowadzonym przez jednostki spoza sektora finansów publicznych  w tym:

 

127.000,00

 

121.998,76

 

96,06

Gmina Swarzędz

53.500,00

51.012,30

95,35

Miasto Poznań

69.400,00

67.813,52

97,71

Gmina Kórnik

3.500,00

2.584,90

73,85

Gmina Kostrzyn

600,00

588,04

98,01

 

 

900

 

 

90017

Zakład Komunalny w Kleszczewie -dofinansowanie usług. Dotacja przedmiotowa na komunikację autobusową  (757.200)  i odbiór ścieków  (111.800).

 

 

869.000,00

 

 

869.000,00

 

 

100,00

 

900

 

90095

Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest.

 

15 000,00

 

4.098,04

 

27,32

 

921

 

92114

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

 Dotacja podmiotowa  - ośrodek kultury

                                  - biblioteka

 

669.219,00

 

669.219,00

 

100,00

921

92116

144.887,00

144.887,00

100,00

 

 

Razem

1.879.316,00

1.863.393,10

99,15

 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Starostwo Powiatowe zwróciło niewykorzystane środki w 2011r. Środki na likwidację wyrobów zawierających azbest wykorzystane zostały w 27,32% w stosunku do planu.

 

 

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 

Dział

 

Roz-dział

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

% wyko-nania planu

801

80101

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznej szkoły podstawowej.

 

505.289,00

 

505.288,91

 

100,00

801

80104

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego.

 

545.000,00

 

534.322,00

 

98,04

801

80104

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego.

 

70.740,00

 

68.480,08

 

96,81

801

80195

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - organizacja czasu wolnego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.

 

9.984,00

 

9.984,00

 

100,00

926

92695

Dotacja  na zadanie z zakresu sportu masowego. Dotacji dla K S „Clescevia”.

 

31.065,00

 

31.065,00

 

100,00

 

 

Razem

1.162.078,00

1.149.139,99

98,89

 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

Z uwagi, że w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – W rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 2.000 zł. Spółka Wodna została poinformowana o podjętej Uchwale Rady Gminy dotyczącej przystąpienia Gminy Kleszczewo do Spółki Wodnej. Spółka nie określiła wysokości składki należnej od Gminy.

W rozdziale 01030 wykonanie planu wynosi 99,91%. Na Izby Rolnicze zostały przekazane środki za cztery raty wpłaconego podatku rolnego. W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2010r. do sierpnia 2011r. - z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 269.737,14 zł. Na obsługę zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od kwoty wypłaconej rolnikom.

 

W dziale 600 Transport i łączność – w rozdziale 60004 na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Zapłacono łącznie  51.059,50 zł. Długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km.

W związku z budową kanalizacji  sanitarnej Gmina poniosła opłaty  za umieszczenie urządzeń w pasie   drogowym   w   drogach  wojewódzkich  - 3.941,40 zł. W przypadku dróg powiatowych  - 16.306,47 zł   opłata dotyczy kanalizacji i opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym z lat ubiegłych.

Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące  poniesiono  między innymi  na: zimowe utrzymanie dróg 33.411,25 zł.  Na remont dróg (gruz, tłuczeń, naprawa i profilowanie) wydatkowano  168.649,65 zł.  Na projekt zmiany organizacji ruchu i oznakowania ulic w Tulcach wydano 21.006,84 zł

 

W dziale 630 Turystyka - wykonanie wynosi 6.280,19 zł co stanowi 83,74 % planu. Są to środki na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci szkolnych oraz seniorów,  wyjazd rekreacyjny dzieci z Sołectwa Tulce.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w rozdziale 70004 Różne  jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynosi 68,75% - zapłacono za roczny przegląd budynków komunalnych, za czyszczenie przewodów kominowych, ubezpieczenie. Wpłacono opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Gowarzewie. W 2011r dwa mieszkania zostały sprzedane w związku z tym poniesiono mniejsze wydatki na ubezpieczenie i wpłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 84,19% planu. W rozdziale 71004 zapłacono, zgodnie z umową, dwie raty za zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planu zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale 71014 pokryto wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi. Zapłacono 17.522,35 zł co stanowi 87,61% planu. W rozdziale 71095   w par, 4278 i 4279 zapłacono za dokumentację projektowo kosztorysową „remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Śródka wraz z ułożeniem chodnika – etap I”. W par. 4300 i 4610  planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty zawartych aktów notarialnych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, w tym wycena do naliczenia opłaty planistycznej). Wydano 53.055,92 zł, co stanowi  74,73% planu.

 

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi  94,60% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. W rozdziale 75022 Rady Gmin, ewidencjonowane są między innymi: diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kalendarzy,  wynajem autobusu, opłata za szkolenie.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin z paragrafu 2710 udzielono pomocy finansowej dla Miasta Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Przekazano 1.550 zł. Z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Pokryto wydatki związane z wymogami BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120  wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2011r. wynosiła 20,3 etatów. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki, środki czystości, wyposażenie,  prenumeratę gazety. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę 32.296,07 zł. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników 1.081,00 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawnicze 65.535,84 zł, opłaty pocztowe 38.796,27 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 53.213,21 zł, naprawy 9.065,10 zł (serwer i UPS), przeglądy. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki 12.232,16 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina. W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy  21.878,60 zł.  Odpis roczny na etat pracownika w 2011r. wynosił  1.093,93 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, finansowane było zadanie zlecone dotyczące przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań. Środki wydatkowano zgodnie z wytycznymi z Urzędu Statystycznego. Zadanie zostało wykonane, dotacja rozliczona.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydano między innymi na materiały promujące gminę, zakup nagród,  udział w konkursach i wystawach, reklamę w wydawnictwach. Zostało zakończone zadanie związane z opracowaniem herbu dla Gminy, zapłacono 5.600 zł.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są koszty dotyczące działalności Sołectw, w tym między innymi: udziału sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy, zakup gazety Sołeckiej, usług telekomunikacyjnych.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 10.350,10 zł co stanowi 99,95 % planu. W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Finansowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców rozdział 75101 (obsługa  programu komputerowego i zakup papieru do drukarki). W rozdziale 75108 wykazano środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Poniesiono wydatek w wysokości 7.855 zł z dotacji celowej i 1.595 zł ze środków Gminy. Wydano na diety Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia za sporządzenie listy wyborców, obsługę informatyczną, administracyjną, zakup materiałów biurowych itp.

 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji, w związku przekazaniem w 2008r Policji do użytkowania  urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów ISKRA 1 w 2011r. zapłaciliśmy za kolejny roczny przegląd tego urządzenia 435,95 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 92,80%. Środki wydano między innymi na  wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych – 19.701,86 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z paragrafu 4170 dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów strażackich 18.984,00 zł. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi: paliwo za 11.801,91 zł, części zamienne do pojazdów – 9.986,50 zł,  obuwie bojowe,  rękawice,  węże  dla OSP za 1.100,03 zł, Z Funduszu sołeckiego pokryto wydatki na OSP w wysokości 15.666,40 zł z tego zakupiono bramy garażowe za 10.100 zł, piłę  Stihl do betonu za 2.000 zł, materiały do remontu strażnic i samochodów, szafę ubraniową, rękawice, buty bojowe. Z paragrafu 4300 zapłacono  między innymi za:  kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy dla 15 osób 7.450,00 zł, badania okresowe i strażaków 2.155 zł, usługi kominiarskie, naprawy, przeglądy i badania techniczne 11.081,65 zł,  wynajem autobusu, opłaty rejestracyjne samochodów, udział w seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie samochodów,  budynków i członków OSP.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowane są środki na usługi telefoniczne tj. 472,48 zł. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa 45.200 zł zaplanowana na pokrycie wydatków  w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

 

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w  dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie w dziale wynosi  96,72% planu.  Środki wydano między innymi na wynagrodzenia dla sołtysów za dostarczone podatnikom nakazy płatnicze - 2,5% od wpłaconej wartości zebranych podatków oraz 50% od zebranej opłaty targowej. Wydatek z tego tytułu wynosi 14.720,30 zł. W związku z wysłanymi decyzjami wymiarowymi podatków i wezwaniami do zapłaty poniesiono koszty opłaty pocztowej  w kwocie 16.457,80 zł,  koszty regeneracji tonerów i opieki autorskiej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano łącznie 430.465,97 zł tj. 97.83% planu. Pokryto prowizję od uruchomionego kredytu oraz  odsetki od kredytów zaciągniętych w PKO, BOŚ, BGK oraz pożyczek z BGK i WFOŚiGW.

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości 28.000 zł.

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Przekazano 505.288,91 zł na 71 uczniów.  Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj.  Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkola w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.12.2011r.:

 

 

Zespół Szkół Kleszczewo

 

Liczba uczniów         

Liczba oddział-łów

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

Średnia liczba nauczycieli w etatach

Średnia liczba pracowników obsługi

przedszkole

111

5

22,20

 

 

33,90

 

 

11,75

szkoła podstawowa

174

8

21,75

gimnazjum

140

6

23,33

razem

425

19

22,37

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m2, kubatura 18.757 m3

 

 

Zespół Szkół

Tulce

Liczba uczniów         

Liczba oddział-łów

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

Średnia liczba nauczycieli w etatach

Średnia liczba pracowników obsługi

przedszkole

118

5

23,6

 

 

45,61

 

 

10,25

szkoła podstawowa

305

14

21,79

gimnazjum

90

5

18,00

razem

513

24

21,38

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach 2.047,10 m2 , kubatura 9.600 m3

 

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148 i 85401 przedstawia się następująco:

                                               Plan                        Wykonanie  % wykonania planu

Zespół Szkół Kleszczewo            2.791.611,00              2.746.044,88                   98,37

Zespół Szkół Tulce                    3.348.426,00              3.311.160,97                   98,89

Wydatkowanie środków:

 

Kleszczewo

Tulce

Opis

2.142.880,87

2.433.734,11

Wynagrodzenia z pochodnymi

129.565,84

168.852,61

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

1.107,00

Składki na PEFRON

90.774,93

111.122,56

Zakup materiałów, w tym między innymi:

13.926,97

11.635,70

Środki czystości

32.027,70

 

 

46.610,45

meble  do nowego oddziału „O”,  doposażenie świetlicy, meble do pomieszczeń administracyjnych, szafa, aparat fotograficzny

ciśnieniowy podgrzewacz wody, meble do gabinetu terapii pedagogicznej, projektor,  wentylator, radioodtwarzacz, zabawki,  wyposażenie multimedialne, żaluzje, stoliki, krzesła, dywany, szafki

5.786,09

Materiały do remontu wejścia do szkoły, sala zabaw, łazienki, pokój nauczycielski

11.160,76

16.982,50

Materiały biurowe, druki, publikacje

237,93

2.020,37

Sprzęt do kuchni

15.794,35

14.667,42

Pomoce dydaktyczne

127.421,86

90.525,43

Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)

26.694,21

 

 

 

1.690,02

Usługi remontowe, w tym między innymi:

Wymiana drzwi wejściowych, prace elektryczne, dekarskie, remont sanitariatów i parkietu.

Remont kotłowni

2.378,00

3.518,00

Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

80.259,92

95.155,22

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:

11.594,78

15.422,36

Transport, wywóz  śmieci i odbiór ścieków

10.537,50

13.072,50

Korzystanie z hali sportowej

34.732,96

21.233,92

Naprawy, przeglądy, kominiarz, serwis komputerowy

8.957,16

19.719,36

Dzierżawa maszyny czyszczącej

1.476,00

1.476,00

Ochrona obiektu

4.428,00

4.723,20

usługi w zakresie BHP i P.POŻ

730,62

1.264,44

Zakup usług internetowych

900,19

1.150,25

Telekomunikacyjne usługi komórkowe

1.830,24

2.692,62

Telekomunikacyjne usługi stacjonarne

6.481,34

4.664,45

Podróże służbowe krajowe

4.935,50

4.159,00

Ubezpieczenie majątku

100.468,00

129.720,00

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

10.430,01

7.547,10

Szkolenia

4.499,00

 

239.590,74

Tablica interaktywna

Plac zabaw  program „Radosna Szkoła”

2.746.044,88

3.311.160,97

Razem

 

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina ponosi następujące wydatki:

W rozdziale 80104 przedszkola przekazywane są środki  na podstawie porozumień za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania  (średnio  - 12 dzieci), Swarzędza (5  do 10 dzieci), Kórnika (dwoje dzieci od września) i Kostrzyna (dwoje dzieci od listopada)  -  paragraf 2310, przekazano łącznie 121.998,76 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywane są dotacje: w paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach prowadzonego przez Panią L. Ożadowicz (miesięcznie 94 - 101 dzieci oraz od 1 do 6 dzieci  niepełnosprawnych) przekazano 534.322 zł. Wraz z dziećmi z naszej Gminy do przedszkola tego uczęszczają dzieci z Poznania, Swarzędza. Kórnika i Kostrzyna. W paragrafie 2590 dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie (13 - 17 dzieci) przekazano 68.480,08 zł. 

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza wykonywany jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Dowożonych było 9 dzieci – łączny koszt 118.693,86 zł.  Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się głównie Zakład Komunalny, koszt dowozu to 222.112,80 zł. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Wykonanie w tym rozdziale stanowi  95,36% planu.

W rozdziale 80195  na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielona została dotacja dla publicznej jednostki oświaty na organizację przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie – czasu wolnego dla dzieci w wieku od 3 – 5 lat, na którą  przekazano 9.984,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób.  Wydano również środki między innymi na: nagrody dla uczniów 2.463,15 zł,  materiały biurowe, regenerację tonerów, materiały do odnowienia pomieszczeń szkolnych udostępnianych sołectwom,  przejazdy autobusowe uczniów. Z paragrafu 4440 odprowadzono środki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów  i pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan wykonany został w wysokości 92,05%.

W rozdziałach 85153 i 85154 ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy.  Środki z rozdziału 85153 i 85154 wydatkowane były  na następujące zadania:

·          Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  –4.608,00 zł.

·          Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie –37.581,45  zł.

·         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 53.422,55 zł.

·         Na wynagrodzenia członków komisji  -  2.982,73 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

 

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 97,07%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osób dorosłych i jednego dziecka. Poniesiono wydatek w kwocie 188.868,89 zł co stanowi 100,00% planu.  Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dziecka gmina ponosi 100% odpłatności,  osoby dorosłe przeznaczają  70% swoich dochodów, a pozostałą kwotę pokrywa Gmina.  Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85205 wydano 4.000 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  uczniów III klas gimnazjum.  

Wydatki w rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ubezpieczeniowe - poniesiono wydatek w wysokości 1.209.761,30 zł, z tego  z dotacji celowej na zadania zlecone zostało sfinansowane 1.207.075,87 zł i z środków własnych 2.685,43 zł. Z funduszu alimentacyjnego 21 rodzin otrzymało świadczenie na wartość 102.100 zł. Świadczenia rodzinne uzyskało 386 rodzin na łączną kwotę 1.050.818,33 zł. Środki na obsługę zadania (3% od dotacji) zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi 22450,54 zł , artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym. Plan został wykonany na poziomie 97,49%.

W rozdziale 85213 wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych pokrywane są z dotacji na zadania zlecone - 2.012,40 zł (5 osób), a składki zdrowotne od zasiłku stałego finansowane są z dotacji na zadania własne - 1.331,15 zł oraz ze środków własnych gminy - 332,79 zł (6 osób). Plan został wykonany na poziomie 93,86%.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz zasiłki społeczne finansowane z budżetu gminy wg poniższego  zestawienia:

 

 

Plan

 

Wykona- nie

% wykonania planu

 

Źródło finansowania

62.353,00

62.353,00

100,00

z dotacji celowej na zadania własne – zasiłki okresowe

 

81.976,00

8.346,49

 

91,13

ze środków własnych - zasiłki okresowe

66.344,63

ze środków własnych - zasiłki celowe, celowe specjalne

144.329,00

137.044,12

94,95

Razem rozdział  85214

 

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi 13.691,18 zł, co stanowi 89,49%. Dodatki otrzymało 14 rodzin. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone. Z tego rozdziału pokryto koszty  opłat pocztowych, opiekę autorską dotyczącą programu komputerowego.

W rozdziale 85216 realizowane są wypłaty związane z zasiłkami stałymi. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa 80%  i gminy 20%. Pomocą objęto 7 osób na ogólną kwotę 18.620,42 zł, w tym 14.896,34  z dotacji  i  3.724,08 zł ze środków gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219,  wyniosły ogółem 352.347,76 zł, tj. 96,97% planu. Dotacja w wysokości 33.844,00 zł pokryła 9,61% wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej  zatrudnionych było 8 osób  na 6,75 etatu (wynagrodzenia osobowe ujęte są w rozdziałach 85154, 85212 i 85219). Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz między innymi na następujące zakupy: z paragrafu 4210 druki i artykuły biurowe, środki czystości, części do komputerów,  w paragrafie 4300 zaewidencjonowano opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń gaśniczych i gazowych, opłaty za wyjazdy do banku, naprawę dachu na budynku gospodarczym.

W rozdziale 85228 planowane są wydatki na świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych na plan 5.848,00 zł, wykonanie wynosi 1.251,11 zł tj. 21,39%. Usługi świadczone były dla  1 osoby.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  wykonanie wynosi 7.500 zł, z tego dwie osoby otrzymały odszkodowanie  za straty spowodowane wiosennymi przymrozkami.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - wydatkowano środki między innymi na:

-  73.247,70   - dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowóz obiadów do Zimina. Z dotacji pokryto 40.111,00 zł, ze środków własnych 33.136,70 zł. Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach.

- 3.400,00 zł - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, sfinansowane z dotacji z zadań zleconych,

- 1.476,00 zł  - transport żywności z Banku Żywności

- 6.400,00 zł - spotkanie dla seniorów

 

W dziale 853 Polityka społeczna wykonanie w dziale wynosi 94,50%. Z rozdziału 85311  zakupiono bilety miesięczne na komunikację autobusową dla 3 osób otrzymujących rentę socjalną na dojazd do pracy lub rehabilitację.

W rozdziale 85395  zrealizowano założenia programu z EFS pod nazwą „Nie bój się, nie lękaj – wypłyń na głębię” – daj sobie pomóc.  Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 41.487,92 zł, z dotacji pokryto 36.986,48 zł. Środki przeznaczono między innymi na: zasiłki celowe i celowe specjalne - 4.501,44 zł, szkolenia komputerowe i obsługi kas fiskalnych - 6.389,90 zł, budowanie pozytywnego wizerunku - 13.592,46 zł,  sesje psychologiczne - 6.000 zł, doradztwo zawodowe - 600 zł, kurs prawa jazdy - 4.826 zł, nagrody dla pracowników - 5.104,32 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 omówione zastały w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Zaplanowano zadania finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy i z środków własnych gminy. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone w wysokości 49.717,12 zł, z czego z dotacji została pokryta kwota 38.547,00 zł. Plan został wykonany w wysokości 100,00%. Wydatkowano również środki na „Wyprawkę szkolną” w wysokości 5.259,74 zł, tj. 52,54% planu – środki z dotacji celowej na zadanie własne.

 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został w kwocie 5.376.629,75 zł co stanowi 97,24 %.  W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 38.951,44 zł tj. 81,49% planu w tym:  na zakup worków do segregacji śmieci, trutki na gryzonie,  wywóz śmieci na wysypisko.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni, z wydatków bieżących wydano 52.584,17 zł, co stanowi 84,54 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup nawozu, paliwa do kosiarek,  urządzanie trawników, koszenie trawy, wycinkę drzew, utrzymanie terenów zielonych.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki w wysokości 11.509,35 zł, związane  między innymi z zakupem karmy dla psów, usług weterynaryjnych, prac wykonywanych przez Zakład Komunalny oraz z pokryciem składek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – Schronisko” w Kostrzynie.

W rozdziale 90015 wydatki poniesiono na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wykonany w kwocie 266.914,75 zł co stanowi 90,30%.

W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej i do opłat za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (10 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r. wynosi 30 osób. Zakład otrzymał 869.000 zł  dotacji przedmiotowej  tj. 100,00% planu.

Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano na kwotę 3.491.334,00 zł, a wykonanie wynosi  3.432.941,82 zł w tym:

- inne  zwiększenia tj. zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2010r. w wysokości 12.266,00 zł.

- dotacja w wartości netto 741.712,90 zł,

- odszkodowania i prowizje 25.108,92 zł,

- odsetki 11.959,38 zł  tj. oprocentowanie środków na rachunku bankowym,

- przychody z usług 2.641.894,62 zł

 

Plan kosztów razem wynosi   3.491.334,00 zł, a wykonanie 3.874.380,58 zł, w tym: koszty wg paragrafów 3.417.250,87 zł,  odpisy amortyzacyjne 452.745,19 zł oraz inne zmniejszenia 4.384,52 zł tj. umorzone zaległości za wodę i ścieki.

 

Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

 

Zadanie statutowe i inne przychody

Przychody z usług, odsetki i odszkodowania

Koszty

wg §

komunikacja autobusowa,

1.028.839,92

1.752.621,44

wodociągi gminne

992.421,59

984.336,16

oczyszczalnia ścieków Nagradowice

210.733,36

283.097,04

przepompownia Tulce

329.218,81

279.446,99

utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych

117.749,24

117.749,24

Razem

2.678.962,92

3.417.250,87

 

Należności wymagalne stanowią kwotę 230.784,21 zł, głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. Zostaną również, wzorem lat ubiegłych podejmowane czynności zmierzające do odcinania dopływu wody do nieruchomości  odbiorców, którzy uchylają się od płacenia należności. Sprawy z nieuregulowanymi należnościami przekazano Radcy Prawnemu celem egzekwowania należności drogą sądową. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie. Z dotacji przedmiotowej do budżetu zwrócono w 2012r. 62.916,75 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność  plan został wykonany na poziomie 85,25%. Środki wydano między innymi na: utylizację azbestu (z przeznaczonej na ten cel dotacji w wysokości 15.000 zł, wykorzystano 4.098,04 zł), zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 51.266,68 zł, zakup ławek do Gowarzewa 5.840 zł i  gabloty do Komornik za 580 zł, zakupiono znaczki dla psów za 1,217,70 zł, materiały do remontów za 2.849,30 zł, czyszczenie kanalizacji w Komornikach 5.168,71 zł, przegląd budynków 1.845 zł, rozbiórkę płyt falistych z budynku komunalnego w Kleszczewie 2.113,80 zł, szkolenie z zakresu ochrony środowiska 1.349,39 zł,  opłaty za korzystanie ze środowiska 8.104,00 zł, wniesiono udział w kosztach utrzymania budynku do Wspólnoty w Nagradowicach 5.289,96 zł (Ośrodek Zdrowia).

 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 97,86% planu. W ramach tego działu przekazywano w 100% planowaną dotację podmiotową dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116.  W rozdziale 92195 wykonanie wynosi 95,13% planu w tym dofinansowano  spotkanie dla Seniorów,   organizowano festyny wiejskie, doposażenie świetlic wiejskich oraz  wyjazdy krajoznawcze i  imprezy kulturalne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 63,48%.    W paragrafie 2820  zaplanowano środki na  wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzystał klub sportowy „Clescevia”.  Na podstawie zawartej umowy Klub otrzymał 31.065 zł. Dotacja została rozliczona.  Na mocy Uchwał Rady Gminy dwie osoby korzystały  ze stypendium sportowego i cztery otrzymały nagrody sportowe. Pozostałe wydatki bieżące z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe, opłat za udział w zawodach sportowych i organizacji IV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 23.093.775,00 zł wykonanie wynosi 21.767.768,69 zł co stanowi 94,26 % planu.

Na 2011r. Rada Gminy wydzieliła środki na Fundusz Sołecki. W części tabelarycznej dotyczącej wykonania wydatków budżetowych w treści w poszczególnych paragrafach zaznaczono kwoty stanowiące zrealizowany wydatek. Dodatkowo wydatki z Funduszu Sołeckiego przedstawiono w oddzielnym załączniku w podziale na Sołectwa i przedsięwzięcia.

 

W rozdziałach 01095, 75011, 75056, 75101, 75108,  85212, 85213, 85278 i 85295 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane  1.597.945,00 zł zł wydatków na zadania zlecone, wykonanie wynosi 1.572.494,65 zł  co stanowi 98,41 % planu. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Wykaz tych wydatków w szczegółowości do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

 

Jednostki Gminy

Należności

Zobowiązania

ogółem

zaległe

ogółem

zaległe

Urząd Gminy

850.799,99

265.343,42

109.415,92

0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej

207.030,73

207.030,73

29.446,88

0,00

Zespół Szkół Kleszczewo

1.122,05

1.122,05

191.177,36

0,00

Zespół Szkół Tulce

1.497,13                              

1.497,13

235.688,29

0,00

Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S  i 28S

1.060.449,90

474.993,33

565.728,45

0,00

Zakład Komunalny*

744.429,02

230.784,21

950.518,54

0,00

Ogółem

1.804.878,92

705.777,54

1.516.246,99

0,00

*należności wg sprawozdania Rb-N,  zobowiązanie wg sprawozdanie Rb-30

                                  

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758,  i  900. Zaległe należności w Zespołach Szkół omówione zostały w rozdziale 80104 a w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852. Zaległe należności  wymagalne występujące w Zakładzie Komunalnym omówione zostały w wydatkach w  rozdziale 90017. W zobowiązaniach wykazanych w sprawozdaniu Rb-28  tj. w kwocie 565.728,45 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi  stanowią kwotę 539.761,97 zł,  pozostałe zobowiązania to kwota 25.966,48 zł. Zobowiązania Zakładu Komunalnego  stanowią: 186.937,44  zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  513.295,26 zł  rozliczenia z budżetami,  250.285,84 zł         pozostałe zobowiązania.

Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w udzielonym upoważnieniu zawartym w § 9 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011rok.

 

2. Wydatki majątkowe

Z budżetu Gminy zaplanowano następujące dotacje dla jednostek  sektora finansów publicznych

 

Dział

 

Roz dział

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

% wykona-nia planu

600

60014

Zakład Komunalny w Kleszczewie na modernizację chodnika w Krerowie

140.000,00

140.000,00

100.00

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Swarzędz Środa w miejscowości Kleszczewo

1 244 490,00

963.835,64

77,45

900

90017

Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

2.760.350,00

2.712.508,27

98,27

 

 

Razem

4.144.840,00

3.816.343,91

92,07

 

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z planowanymi do przekazania dotacjami przedstawia poniższe zestawienie:

Roz- dział

 

Określenie inwestycji

 

Plan

 

Wykonanie

% wyko- nania planu

01010

Projekt kanalizacji deszczowej na nowym osiedlu w Gowarzewie. W dniu 18.04.2011r podpisano umowę o wykonanie projektu. Termin realizacji wg aneksu wyznaczono do 30.04.2012r.

 

26 140,00

 

 0,00

 

0,00

60014

Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej  w Krerowie

 

140 000,00

 

140 000,00

 

100,00

60014

Przebudowa drogi powiatowej.  Podpisano porozumienie w dniu 12.05.2011r. Zadanie wykonano środki rozliczono.

 

1 244 490,00

 

963.835,64

 

77,45

c.d. Roz- dział

 

Określenie inwestycji

 

Plan

 

Wykonanie

% wyko- nania planu

60016

Drogi na nowych terenach inwestycyjnych. Zaplanowany do realizacji zakres robót na 2011r został wykonany.

311 770,00

106 191,00

205 338,69

99,92

60016

Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach fundusz sołecki – zakupiono materiał na budowę chodnika.

 

5.970,00

 

5.580,51

 

93,48

60016

Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki

 

4.000,00

 

0,00

 

0,00

60016

Projekt budowy ulic na nowym osiedlu w Gowarzewie. W dniu 18.04.2011r podpisano umowę o wykonanie projektu. Termin realizacji wg aneksu wyznaczono na  30.04.2012r.

 

 

26.330,00

 

 

0,00

 

 

0,00

60016

Chodnik i pętla autobusowa w Kleszczewie. Zadanie wykonano.

 

93 400,00

 

92 003,39

 

98,50

60016

Budowa drogi w Markowicach.  Zadanie wykonane, współfinansowane przez Marszałka Województwa w wysokości 132.500 zł. 

 

184 000,00

 

183 389,91

 

99,67

70005

Wykup gruntów.

Środki wydano  głównie na wykup gruntów pod przepompownię ścieków  w Tulcach i studzienki  sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Poklatkach

 

52 500,00

 

41 136,98

 

78,36

75023

Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania w Urzędzie Gminy

 

20 000,00

 

7 507,25

 

37,54

75412

Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Gowarzewo fundusz sołecki Gowarzewo

 

6 300,00

 

6 300,00

 

100,00

75412

Zakup pompy szlamowej dla OSP Kleszczewo - fundusz sołecki Kleszczewo 1.000 zł, Nagradowice 1.000 zł, Poklatki 400 zł. Zimin 1.000 zł, własne budżetu Gminy

 

5 478,00

 

5 478,00

 

100,00

75412

Rozpieracz kolumnowy dla OSP Kleszczewo

1 000,00

1 000,00

100,00

75412

Aparaty powietrzne - Fundusz sołecki wsi Komorniki

 

4 824,00

 

4 824,00

 

100,00

80101

Ogrodzenie szkoły  w Tulcach. Wykonano część zadania.

Zakończenie uzależnione jest od wyrównania terenu  po dostarczeniu ziemi z budowanej drogi S-5

 

20 000,00

 

8 654,77

 

43,29

80101

Budowa placu zabaw w Tulcach (Radosna Szkoła)

Zadanie wykonano. Uzyskano dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 115.450 zł

 

240 950,00

 

239 590,74

 

99,44

80101

Tablica multimedialna  - Zespól Szkół w Kleszczewie

 

4 500,00

 

4 499,00

 

99,98

90004

Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych.

Zadanie zakończone.

Zadanie współfinansowane z WRPO. Rozliczenie projektu przekazano do Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

1 318 121,00

 

 

1 286 154,39

 

 

97,57

c.d.

Roz- dział

 

 

Określenie inwestycji

 

 

Plan

 

 

Wykonanie

% wyko- nania planu

90017

Budowa sieci ciśnieniowej  kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo,  Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach  Krerowo, Kleszczewo, Poklatki. Zadanie współfinansowane z PROW.

Rozliczenie projektu przekazano do Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zakończono, realizowane było przez Zakład Komunalny.

 

 

 

 

2 487 350,00

 

 

 

 

2 439 508,27

 

 

 

 

98,08

 

 

 

90017

Budowa sieci wodociągowej na nowych terenach inwestycyjnych . Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny.

 

182 000,00

 

182 000,00

 

100,00

90017

Przebudowa złoża filtracyjnego stacji wodociągowej w Kleszczewie. Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny.

 

28 000,00

 

28 000,00

 

100,00

90017

Zakup obudowy studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Nagradowicach. Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny.

 

15 000,00

 

15 000,00

 

100,00

90017

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie. Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny.

 

40 000,00

 

40 000,00

 

100,00

90017

Zakup programu dla komunikacji autobusowej do odczytu wykresów z urządzenia Tachograf. Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny.

 

8 000,00

 

8 000,00

 

100,00

92195

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury.  Na wykonanie zadania podpisano umowę w dniu 04.07.2011r. Zadanie w trakcie realizacji współfinansowane z PROW.

 

557 000,00

322 717,33

218 882,63*

97,24

92695

Budowa boiska - fundusz sołecki Krerowo. Wykonano zaplanowany na 2011r. zakres prac.

 

9 333,00

 

8 938,41

 

95,77

92695

Budowa boiska - fundusz sołecki Krzyżowniki 7.600 zł, środki gminy 150 zł.  Zadanie  zakończono.

 

7 750,00

 

7 734,24

 

99,80

92695

Zagospodarowanie terenu - fundusz sołecki Śródka.  Zaplanowany  na 2011r. zakres prac wykonano.

 

6 200,00

 

6 199,20

 

99,99

92695

Ogrodzenie boiska - fundusz sołecki Markowice. Zamontowano kolejną ostatnią część  ogrodzenia boiska.

 

6 000,00

 

4 027,02

 

67,12

92695

Budowa boiska w Kleszczewie.  Wykonano część prac ziemnych związanych z porządkowaniem i niwelacją terenu.

Zakończenie uzależnione jest od wyrównania terenu  po dostarczeniu ziemi z budowanej drogi S-5

 

 

41 600,00

 

 

16 034,24

 

 

38,54

92695

Budowa boiska w Tulcach. Wykonano część prac ziemnych związanych z porządkowaniem i niwelacją terenu. Zakończenie uzależnione jest od wyrównania terenu  po dostarczeniu ziemi z budowanej drogi S-5

 

30 000,00

 

10 865,64

 

36,22

 

Razem

7 128 006,00

6 609 391,25

92,72

* wydatki niewygasające z upływem 2011r.

 

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 31.12.2011r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12.551.075.58 zł w tym:

-  kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP

1.272.000,00 

-  kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ

2.266.200,00  

-  kredyt  z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK            

   298.834,52 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego   

   1.895.226,88 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy     

   Świat, Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie wraz z    

   zagospodarowaniem  terenu, Moje Boisko Orlik  2012 w Tulcach,   

   dróg na nowych terenach     inwestycyjnych

 

 

 

 

 

2.194.061,40 zł  

-  kredyt z  Banku Gospodarstwa  Krajowego  na  budowę  drogi             

   w  Krzyżownikach

 

640.716,00 zł

-  pożyczka z  WFOŚIGW  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej

1.086.752,57 zł

-  kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w      

   Kleszczewie

 

1.200.000,00 zł

razem

8.659.729,98 zł

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy sieci   

  kanalizacyjnej

 

3.891.345,61 zł

ogółem

12.551.075,58 zł  

 

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji.

 

 

Realizacja przychodów i rozchodów  budżetu Gminy.

Opis

Plan

Wykonanie

Dochody

23.715.957,00

19.338.026,07

Wydatki

23.093.775,00

21.767.768,69

Nadwyżka/ Deficyt  (dochody  minus wydatki)

622.182,00

-2.429.742,62

Finansowanie

Przychody – kredyt w tym   na wyprzedzające finansowanie plan 1.587.350, 00 zł    wykonanie 1.478.695,42 zł

3.290.350,00

3.181.535,26

Przychody    - Wolne środki z lat ubiegłych

692.557,00

942.282,68

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek

4.605.089,00

605.088,88

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

-622.182,00

3.518.729,06

 

 

W 2011r. został zaciągnięty kredyt na modernizację drogi w Kleszczewie w wysokości 1.200.000 zł,  oraz uruchomiono pozostałą część pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z WFOŚIGW w wysokości 502.839,84 zł i z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.478.695,42 zł na wyprzedzające finansowanie.

W 2011r. została zakończona realizacja zadania „Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.

Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków PROW. W trakcie procesu inwestycyjnego Gmina korzystała z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków w zakresie środków z Unii Europejskiej.  Rozliczenie zrealizowanego zadania złożono  do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30 listopada 2011r. Z uwagi na fakt, że środki z dofinansowania nie spłynęły w 2011r. nie została spłacona pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.891.345 zł.  Wpływ środków spodziewany jest na początku 2012r.

 

Wydatki niewygasające

Uchwała Rady Gminy Nr III/16/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. zawierała dwa zadania na wydatki niewygasające, których termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2011r. tj.:

1. Drogi na nowych terenach inwestycyjnych na wartość 258.372,58 zł. Wydatek zrealizowany w określonym Uchwałą terminie.

2. Budowa sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Krerowo, Kleszczewo, Poklatki na wartość 449.946,62 zł. W określonym Uchwałą terminie zrealizowano 382.678,03 zł na podstawie otrzymanych od wykonawcy faktur. Do budżetu Gminy została przekazana kwota 67.268,59 zł stanowiąca nie zrealizowany wydatek.

 

Na podstawie Uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r zostały ustalone wydatki niewygasające, których ostateczny termin realizacji Rada wyznaczyła do 30.06.2012r. na następujące zadania:

1. Profilowanie i wałowanie dróg i ulic                               47.184,96 zł

2. Utwardzenie dróg na nowych terenach inwestycyjnych 205.338,69 zł

3. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury                                 218.882,63 zł

                                   Razem                                                 471.406,28 zł

 

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 85495 Pozostała działalność dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

W Zespole Szkół w Kleszczewie po stronie dochodów zaplanowano 124.000,00 zł wykonano 111.128,66 zł tj. 89,62%. Po stronie wydatków zaplanowano 124.000,00 zł zrealizowano 110.555,56 zł  tj. 89,16% planu. Środki wydatkowano na:

 - zakup żywności 102.574,75 zł,

- wyposażenie kuchni i środki czystości 2.307,45 zł,

- zakup i  naprawę kserokopiarki, zakup papieru do kserokopiarki 5.673,36 zł.

Na  dzień  31.12.2011r.  jednostka  wykazuje  stan środków pieniężnych w wysokości 573,10 zł.

W Zespole Szkół w Tulcach po stronie dochodów zaplanowano 163.200,00 zł wykonano 157.604,54 zł tj. 96,57%. Po stronie wydatków zaplanowano 163.200,00 zł zrealizowano 157.283,12 zł tj. 96,37% planu. Środki wydatkowano na:

-  zakup żywności  144.340,09 zł,

- zakup okapu do kuchni, krzeseł do stołówki i środków czystości 3.999,99 zł,

-  naprawę kserokopiarki i zakup papieru do kserokopiarki 8.943,04 zł. 

Na  dzień  31.12.2011r.  jednostka  wykazuje  stan środków pieniężnych w wysokości 321,42 zł.

 

W 2012r. stan środków z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany do budżetu Gminy.

Kleszczewo 08.03.2012r.