ZARZĄDZENIE Nr 39/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  12 listopada 2012 r.

 

 

w sprawie  : powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

                        Na podstawie art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006 r . Dz. U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Aliny Volksons nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym  składzie osobowym :

 

1. Pani  Dorota Grześkowiak          -  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,  jako przewodniczący  

2. Pan Grzegorz Stachowiak          - dyrektor  Zespołu Szkół  w Tulcach

3. Pani  Beata Kumanowska          - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

                                                                          pedagogiczny

4. Pani  Izabela Grabowska           - ekspert

5. Pani  Teresa Radomska             - ekspert

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.